Kursplan för Anpassning till en framtida omvärld

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-12-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdaptation to future environments
 • KurskodTRA335
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • TemaMTS 15 hp
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97169
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

  Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

  Kursen syftar till att ta sig an de framväxande utmaningarna med anpassning till snabba förändringarna inom tekniska, samhälleliga och naturliga system. Vår situation kräver tvärvetenskapliga samarbeten mellan experter inom alla områden. Därför sammanför denna kurs studenter från olika discipliner för att samarbeta och lösa verkliga utmaningar genom aktuella smarta byggprojekt.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  Generellt för alla Tracks-kurser:
  • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
  • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
  • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
  • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
  • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
  • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
  • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
  • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
  • uppfylla de projektspecifika lärandemålen

  Innehåll

  I denna kurs tar studenterna sig an en utmaning genom att ta en idé från koncept till genomförande där ett brett spektrum av expertis krävs för att utveckla hur vi tänker om den fysiska miljön och vår plats i världen för att skapa en mer hållbart byggd miljö.
  Kursen antar den monumentala utmaningen att omvandla ett koncept och en skiss till spänningen i att realisera ett komplett byggprojekt tillsammans som ett tvärvetenskapligt team. Ytterst syftar studion till att främja innovation genom det direkta tvärvetenskapliga samarbetet mellan studenter, lärare, forskare, konsulter och tillverkningsindustrin.

  Organisation

  Kursen drivs av ett lärarlag.
  Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
  Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

  Tracks-tema: Hållbara städer

  Den första veckan kommer att vara helt fokuserad på att komma igång med kursens huvudsakliga verksamhet, inklusive:
  • en allmän introduktion till kursen
  • presentationer av kursens huvudprojekt av lärare och projektpartners
  • introduktion till säkerhetsåtgärder och regler
  • introduktion av övergripande schema och arbetsgrupper
  • workshop kring hur man arbetar i grupp
  De följande veckorna ägnas helt åt uppbyggnaden av projektet och är strukturerade med flera kontrollpunkter och stöds med ett dagligt "plan-och-loggsystem" samt en kontinuerlig utvärdering av resultaten.

  Litteratur

  Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen krävs följande:
  • Närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar/seminarier
  • Aktivt deltagande i grupparbeten, presentationer och tvärgruppskritik
  • Leverans av kursuppgifter av tillräcklig kvalitet (uppfyllande av krav på innehåll och presentation av uppgifterna)
  • Närvaro och aktivt deltagande i uppförandet av byggnaden

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2023-12-07: Organisation Organisation ändrat av UOL, administratör
    Uppdaterat engelsk information om kursens organisation