Kursplan för ENHANCE Sommarskola i hållbart entrepenörskap och innovation

Kursplan fastställd 2023-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnENHANCE Summer school in sustainable entrepreneurship and innovation
 • KurskodTRA330
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97168
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

  Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

  För att vara behörig att ansöka måste man vara inskriven på magister- eller doktorandnivå och ha genomfört minst en termin vid något av ENHANCE-partneruniversiteten innan sommarskolans start. En CEFR B2 engelska kunskapsnivå förväntas, även om inget formellt test krävs. Varje ENHANCE-partneruniversitet kommer att välja ut fem studenter att delta i sommarskolan, totalt 35 studenter. Urvalet kommer att baseras på den sökandes motiveringsbrev där de förklarar varför de är lämpliga att delta i denna sommarskola.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  Generellt för alla Tracks-kurser:
  • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
  • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
  • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
  • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
  • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
  • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
  • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
  • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
  • uppfylla de projektspecifika lärandemålen
  Kursspecifikt:


  Innehåll

  Denna aktivitetsbaserade sommarskola erbjuder learning by doing inom området hållbart entreprenörskap och innovation samt andra ämnen relaterade till huvudtemat. Studenterna kommer att arbeta med ett klassgemensamt verkligt projekt för att hjälpa andra att engagera sig i mer hållbart entreprenörskap, att se entreprenörskap som ett nytt värdeskapande för andra (inte bara att skapa välstånd för sig själv).

  Organisation

  Kursen drivs av ett lärarlag.
  Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
  Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

  Tracks-tema: Sommarkurs

  Denna Tracks-kurs är en sommarskola som ger 7,5 hp och pågår mellan 1 juli och 30 september med en veckas, obligatorisk, intensiv utbildning vid Chalmers tekniska högskola i slutet av augusti. Före och efter denna intensiva vecka kommer studenterna att bedriva akademisk forskning i team, med det övergripande målet att skapa värde för människor runt om i Europa. Detta fokuserar studenternas medvetenhet och tränar deras förmåga vad gäller hållbart entreprenörskap. Förhoppningen är att sommarskolan ska ge grundläggande kunskaper och färdigheter för att förbereda studenterna att omsätta innovativa idéer till livskraftiga och hållbara entreprenörsinitiativ.

  Litteratur

  Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

  Examination inklusive obligatoriska moment


  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.