Kursplan för Musikteknik: ljuduppfattning

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMusic engineering: Awareness of sound
 • KurskodTRA320
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97166
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
3,8 hp3,7 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

  Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

  Musiktekniska projekt kan spänna över ett brett spektrum av ämnen och kompetenser. Det är därför svårt att göra en explicit lista över de färdigheter som du bör ta med dig i projektet. Allt beror på vad du vill göra:
  Om du vill undersöka teknikdrivet musikframträdande är det användbart med erfarenhet av musikframförande. Om du vill bygga ett musikinstrument är det användbart med antingen hantverks- eller programmeringskunskaper. Om du skulle vilja undersöka människans uppfattning om ljudlandskap, så skulle det vara en fördel att ha viss kunskap om detta.
  Vi överlåter därför till din personliga bedömning om du känner dig kvalificerad för det projekt du tänker dig. Både kandidat- och masterstudenter är välkomna.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  Generellt för alla Tracks-kurser:
  • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
  • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
  • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
  • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
  • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
  • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
  • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
  • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
  • uppfylla de projektspecifika lärandemålen

  Innehåll

  Musikteknik som vi ser det relaterar till allt som har att göra med skapandet och uppfattningen av ljud. Sådana ljud kan vara av vilken typ som helst. Det kan vara konventionell musik, elektronisk musik, nutida ljudkonst, vardagsljud som djurröster eller till och med trafikljud med mera. Det är därför inte nödvändigt att kunna spela ett musikinstrument för att delta i ett musiktekniskt projekt.

  Musiktekniska projekt kan fokusera på till exempel tekniska eller konstnärliga aspekter, materialvetenskap, hälsa och säkerhet, elektronik, komponering av ljud och musik, eller så kan de undersöka mänsklig ljuduppfattning. Mer konkret kan du bygga ditt eget musikinstrument, vare sig det är akustiskt eller elektroniskt, du kan använda artificiell intelligens för att analysera eller skapa ljud, eller så kan du undersöka människans fysiologiska respons på olika ljud med hjälp av elektroencefalografi.

  Organisation

  Kursen drivs av ett lärarlag.
  Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
  Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

  Tracks-tema: Teknik inom hälsa och sport

  Musikingenjörskursen startar med en introduktionsfas som omfattar fyra obligatoriska workshops om:
  • Akustiska musikinstrument. Lär dig om den grundläggande fysiken bakom akustiska musikinstrument, inklusive praktiska experiment med att bygga och spela dem.
  • Elektroniska musikinstrument. Introduktion till ljudsyntes och hur man styr den med fysiska gränssnitt.
  • Musique concrète: Musik från vardagliga ljud. Lär dig hur vilket ljud som helst från vilken akustisk källa som helst kan användas för att skapa musik som i genren musique concrète med ursprung i Frankrike i början av 1950-talet. Du kommer själv att komponera ett litet stycke som ska framföras på en minikonsert.
  • Mänskligt ljud och musikuppfattning. Introduktion till hur vi uppfattar ljud och musik, både lågnivåfenomen som tonhöjd och ljudstyrka, och mer högnivåmusikaliska fenomen som klangfärg och swing.
  Efter att den inledande fasen är klar kommer projekt att definieras och projektteam att bildas. Vi kommer att lägga särskild vikt vid att forma teamen så att de är tvärvetenskapliga och att medlemmarnas kompetens kompletterar varandra. I slutet av kursen kommer alla projekt att presenteras under ett dedikerat utställning/uppträdande evenemang.

  Litteratur

  Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

  Föreläsningsanteckningar. Lämplig litteratur inhämtas av studenterna som en del av projektet.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen måste följande vara uppfyllt
  • Minst 3 godkända workshoppar. Godkänd workshop: aktivt deltagande 80 % av tiden inkl. uppgifter och presentationer
  • Fullständigt deltagande i fas 2
  • Närvaro vid slutpresentation
  • Godkänt projektarbete inkl. rapport (fas 2)
  • Projektet i fas 2 avgör betyget
  • Kandidat- och masterstudenter betygsätts enligt separata normer
  • Rapportkriterier inkluderar övergripande intryck, innehåll, (struktur, språk)
  • Originalitet/kreativitet
  • Presentation

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.