Kursplan för Teknik, politik och samhälle

Kursplan fastställd 2023-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnology, politics, and society
 • KurskodTRA295
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • TemaMTS 15 hp
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97162
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp15 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

Syfte

Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

Kursen syftar till att ge studenterna färdigheter att kritiskt granska det utvecklande förhållandet mellan teknik, samhälle och (global) politik, samt att använda verktyg och tillvägagångssätt från historien om teknik, naturvetenskap och teknikstudier, och teknikfilosofi.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Generellt för alla Tracks-kurser:
 • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
 • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
 • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
 • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
 • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
 • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
 • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
 • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
 • uppfylla de projektspecifika lärandemålen
Kursspecifikt:

 • diskutera hur teknik och teknisk utveckling tas upp i debatter inom samhällsvetenskap
 • identifiera och förklara nyckelbegrepp i diskussioner om politiska dimensioner av teknikutveckling
 • tillämpa kursens begrepp och perspektiv på teknikens roll i samhället på empiriska problem och exempel
 • identifiera och formulera adekvata forskningsproblem och forskningsfrågor i samband med de teman och begrepp som behandlas i kursen
 • bedöma olika tillvägagångssätt vid studier av teknik i ett samhällsvetenskapligt perspektiv
 • reflektera över politiska och etiska frågor som uppstår inom teknikutveckling och användning

Innehåll

I denna kurs får Chalmers studenter möjlighet att lära sig om och kritiskt undersöka global politik och teknisk utveckling i ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Detta ger studenterna färdigheter i att kritiskt granska förhållandet mellan teknik, samhälle och (global) politik och man närmar sig frågor såsom; hur kan vi förstå teknik i en social förändring, som en självständig kraft, som bara ett uttryck för mänsklig avsikt eller som ett resultat av den sociala verkligheten? Vilka är de viktigaste konflikterna mellan teknisk utveckling och politiska frågor kring delaktighet, makt och frihet. Vad finns det för framkomliga vägar för att med hjälp av teknik uppnå delaktighet, rättvisa och hållbarhet.

Organisation

Kursen drivs av ett lärarlag.
Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

Tracks-tema: Ny teknik – från vetenskap till innovation

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt moment i anslutning till skrivande av en uppsats (endast för 15 hp)
Föreläsningarna följs av diskussionsseminarier kring huvudperspektiven på teknik, politik och samhälle. Studenterna förväntas ha läst all obligatorik litteratur i förväg, Litteraturlista är anpassad till antalet hp som studenten tar, för 15 hp är litteraturlistan mer omfattande. Alla studenter deltar i grupparbetet, där man man arbetar i tvärvetenskapliga grupper med studenter från Göteborgs universitet och behandlar empiriska problem som har en teknisk del och diskuterar dess politiska och etiska dimensioner.

Litteratur

Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

Examination inklusive obligatoriska moment

Uppgifter, varav ett project i tvärvetenskaplig grupp, korta essäer, aktivt deltagande i seminarier, övningar och föreläsningar.
För 15 hp ingår en längre uppsats som hemexamen.
Betygsskalan är U/3/4/5 för både 7,5 hp och 15 hp.
Gruppuppgifterna betygssätts i skalan U/3/4/5 och motsvarar 3 hp.
För överbetyg (4/5) krävs en individuell inlämning utöver gruppens presentation.
Skriftliga inlämningar inklusive obligatoriskt deltagande i seminarier betygssätts i skalan U/3 och motsvarar 4,5 hp.
Hemexamen betygssätts i skalan U/3/4/5 och motsvarar 7,5 hp.
För att få godkänt med betyget 3 på kursen krävs minst betyget 3 på alla moment.
För överbetyg på kursen (4/5) krävs, förutom att man är godkänd på alla moment i kursen, att man fått detta betyg på hemexamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.