Kursplan för Bränslecellssystem

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFuel cell systems
 • KurskodTRA275
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97158
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

Syfte

Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

Kursen syftar till djup förståelse av de komplexa bränslecellsteknologierna, från detaljerna i bränslecellskomponenterna till deras integration i energisystem. Kursen är utformad för att inkludera tvärvetenskapliga samarbeten mellan studenter från olika utbildningsbakgrund, industri och framkanten av bränslecellsforskning. Deltagarna ska efter kursen ha färdigheter att identifiera och förstå funktionen av kritiska bränslecellskomponenter, deras montering, produktion och hantering, säkerhetsaspekter, samt hur bränsleceller fungerar, hur man kontrollerar dem och vilken roll de spelar i energisystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Generellt för alla Tracks-kurser:
 • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
 • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
 • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
 • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
 • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
 • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
 • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
 • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
 • uppfylla de projektspecifika lärandemålen
Kursspecifikt:
 • identifiera och förklara funktionen hos kritiska bränslecellskomponenter
 • förklara montering, tillverkning och hantering av bränslecellskomponenter
 • diskutera säkerhetsaspekter av bränslecellskomponenter och system
 • förklara hur bränsleceller fungerar och hur man kontrollerar dem
 • beskriva bränslecellssystemens roll i energisystemet

Innehåll

 • Bränslecellens funktion och struktur
 • Bränslecellsystemets termodynamik, montering, komponenter och effektivitet
 • Produktion och tillverkning av bränsleceller
 • Bränslecellsbränslen, säkerhet, produktion, hantering och infrastruktur
 • Kraftelektronik i bränslecellssystem
 • Fordonsapplikationer med bränsleceller
 • Integration av bränsleceller i energisystemet

Organisation

Kursen drivs av ett lärarlag.
Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

Tracks-tema: Hållbara transporter

 • Föreläsningar, diskussioner och aktiviteter kommer att hållas under 4 heldagsseminarier
 • Studenterna ska genomföra ett projekt i grupper om 3 kursdeltagare med handledning av bränslecellsforskare
 • Ett studiebesök på PowerCell AB

Litteratur

Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

 • Dicks och D. Rand Fuel Cell Systems Explained, J. Wiley, West Sussex, 2018.
 • Material tillhandahållet av lärarna

Examination inklusive obligatoriska moment

 • 15 inlämningar (en för varje föreläsning + 1 för studiebesöket).
 • En hemtentamen värd 24 poäng
 • Projekt, kan generera 0 – 5 bonuspoäng
 • För att bli godkänd på kursen måste alla 15 inlämningar vara godkända och projektet ska ha presenterats och godkänts. Poängen från hemtentamen + intjänade bonuspoäng på projektet ger följande betyg: U: 0 – 9,5 p, 3: 10 – 14,5 p, 4: 15 – 19,5 p, 5: 20 p eller mer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.