Kursplan för Värmebearbetningsbara hållbara biobaserade material

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-11-23 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThermoprocessable sustainable bio-based materials
 • KurskodTRA255
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97154
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
3,7 hp3,8 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

  Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

  Syftet med kursen är att förmedla kunskap om biobaserade material, deras struktur, tillverkning och användning i industrin.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  Generellt för alla Tracks-kurser:
  • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
  • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
  • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
  • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
  • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
  • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
  • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
  • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
  • uppfylla de projektspecifika lärandemålen
  Kursspecifikt:
  • beskriva strukturen av lignocellulosamaterial (skog/jordbruk) och avancerade karaktäriseringsverktyg
  • förklara utmaningarna för smältbearbetbarheten för (skog/jordbruk) biobaserade material
  • reflektera över det industriella perspektiv som behövs för att skala upp bearbetning av biobaserade material
  • förklara fördelen med att använda biobaserade material i skenet av fastställda samhälleliga regleringar

  Innehåll


  Organisation

  Kursen drivs av ett lärarlag.
  Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
  Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

  Tracks-tema: Hållbar produktion

  Kursen består av fyra huvuduppgifter samt stödjande föreläsningar och laborationer.
  Uppgift 1) Presentera en rapport om:
  Vad gör ett material till termoplast och varför är inte cellulosafibrer det?
  Hur kan termoplasticitet bestämmas?
  Gör en intervju med fördefinierade företag kring deras erfarenheter och utmaningar med användning av termoplastiska material
  Uppgift 2) Identifiera en utmaning med bristen på termoplasticitet för lignocellulosamaterial och presentera hur denna utmaning kan övervinnas
  Uppgift 3) Genomför ett arbete (labb eller teoretiskt) för att bemästra denna utmaning
  Uppgift 4) Skriv och presentera muntligt en sammanfattande rapport för industriella partners


  Litteratur

  Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Gruppuppgifter och projekt. Rapport och presentation

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-11-23: Moment Moment ändrat av UOL
    [Kurstillfälle 1] Kursmoment 0123 flyttat från LP4 7,5 till LP3 3,7 LP4 3,8