Kursplan för Funktionella keramiska och hårda material

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFunctional ceramics and hard materials
 • KurskodTRA245
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97152
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

Grundläggande kunskaper inom materialvetenskap och teknik

Syfte

Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

Fasta material kan indelas in i tre grundläggande grupper: metaller, polymerer och keramik. Syftet med kursen är att förmedla fördelarna med keramiska material och hur de kan vara en del av den snabba förändringen av teknologier i dagens och morgondagens samhälle och hur de kan bli viktiga faktorer i framtida hållbara lösningar inom områdena energi, kommunikation, teknik och konsumentprodukter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Generellt för alla Tracks-kurser:
 • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
 • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
 • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
 • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
 • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
 • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
 • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
 • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
 • uppfylla de projektspecifika lärandemålen
Kursspecifikt:
 • beskriva keramers egenskaper med avseende på struktur och bindning
 • beskriva olika bearbetningstekniker
 • förklara användningen av keramiskt material i applikationer som lager, skärverktyg, batterier och bränsleceller, termiska barriärbeläggningar och bioapplikationer
 • kommentera begränsningar för användandet och ge exempel på avvägningar
 • beskriva hållbarhetsaspekter för keramiska material
 • analysera, förstå och beskriva var keramiska material har fördelar framför andra typer av material.


Innehåll

Ämnen som som kommer att tas upp är egenskaper och tillverkning, typer av keramik och hårdmetaller, hållbarhetsaspekter, högtemperaturtillämpningar, slitage och lågfriktionstillämpningar, elektriska tillämpningar, batterier och bränsleceller, hårda beläggningar och keramiska kompositer.

Organisation

Kursen drivs av ett lärarlag.
Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

Tracks-tema: Hållbar produktion

Kursen är uppdelad i föreläsningar, en materialbearbetningsaktivitet och projektarbete.
 • Användning av Ansys Granta EduPack för att bestämma keramiska material med avseende på egenskaper och bearbetning
 • Projektarbete (utvärdering av en tillämpning avseende materialval)
 • Studiebesök

Litteratur

Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

 • C. Barry Carter, M. Grant Norton: Ceramic Materials: Science and Engineering
 • (e-book, Chalmers library)
 • D. Askeland and W. J. Wright: The Science and Engineering of Materials, Cengage
 • W.D. Callister and D.G. Rethwisch: Materials Science and Engineering, Wiley

Examination inklusive obligatoriska moment

Quizzar efter föreläsningarna (20%). Betygsatt projektarbete (30%).
Muntlig tentamen i slutet av kursen (50%).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-12-18: Block Block B tillagt av Kristina Henricsson Briggs
   [Kurstillfälle 1]