Kursplan för Frugal design

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-11-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFrugal design
 • KurskodTRA240
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97151
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

  Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

  Frugal innovation eller ingenjörskonst avser processen att reducera komplexiteten och kostnaden för en vara och produktionen av den, men kan också inkludera sådant som ökad produkthållbarhet och användning av okonventionella distributionssätt. Detta område för produktutveckling har till stor del vuxit fram för att fylla ett marknadsklyfta i utvecklingsländer men har även utvecklats inom exempelvis hälso- och sjukvårdsområdet och behovet av ökad tillgång till den.
  Att delta i denna kurs kommer att fungera som en inspirationskälla samt en möjlighet att lära sig och uppleva ett alternativt sätt att designa och utveckla robust, billigt, och med hög kvalitet.
  Syftet med kursen är således att skapa medvetenhet om och användbarhet för frugal-konceptet i en tvärvetenskaplig miljö

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Generellt för alla Tracks-kurser:
  • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
  • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
  • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
  • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
  • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
  Kursspecifikt:
  • förklara konceptet ”Frugal design” och hur det kan förstås och användas i en idé- och prototypprocess,
  • med en fördefinierad uppgift, hantera en idé- och prototypprocess,
  • utvärdera processen såväl som resultaten av processen under hela prototypframställningen, och
  • på olika sätt under prototypframställningen kommunicera såväl processen som resultaten.

  Innehåll

  Kursen tar avstamp i begreppet frugal innovation men fokuserar mer på det frugala tänkandet genomgående eller inom delar av designprocessen, med ett samarbetande tvärvetenskapligt angrepssätt. SDGs 9, 12 och 17 ligger till grund för all undervisning och lärande.

  Organisation

  Kursen drivs av ett lärarlag.
  Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
  Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

  Tracks-tema: Hållbar produktion

  Kursen inleds med en föreläsning och en textbaserad introduktion av konceptet och bakomliggande principer för Frugal design, följt upp av mer designorienterade, praktiska uppgifter och ett grupprojekt.
  Kursen är uppbyggd av tre moduler, var och en cirka 3-4 veckor och med ett specifikt tema: 1) Orientering, 2) Idéer och utveckling, 3) Sammanställning och tankar. Varje delkurs examineras genom ett antal inlämningsuppgifter.
  Kursen är campusbaserad men digitala möten kan förekomma.


  Litteratur

  Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen sker genom ett ett antal inlämningsuppgifter i form av skrivningar, seminarier, diskussioner och projektarbeten.
  Om en student inte kan delta i ett examinationsmoment måste en kompletterande uppgift eller plan diskuteras med examinator.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2023-11-16: Lärandemål Lärandemål ändrat av UOL
    Uppdaterat lärandemål