Kursplan för Solenergi: från fotoner till framtida betydelse för samhället

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-04-24 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSolar energy: From photons to future societal impact
 • KurskodTRA230
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97196
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

Syfte

Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

En kurs om den största energikällan genom tiderna och hur den kan utnyttjas till förmån för mänskligheten och civilisationens framtid. Syftet med kursen är att förklara de fysiska och kemiska grunderna, ett spektrum av omvandlingsteknologier, integration i artefakter och elsystemet, samt solenergins roll i den pågående energiomställningen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Generellt för alla Tracks-kurser:
 • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
 • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
 • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
 • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
 • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
 • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
 • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
 • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
 • uppfylla de projektspecifika lärandemålen
Kursspecifikt:
 • förklara en solcells funktion
 • analysera ett solenergisystem ur ett globalt perspektiv
 • bedöma potentialen hos en solenergiteknik
 • diskutera miljöpåverkan av en solenergiteknik
 • förklara behovet av energilagring och hur en sådan kan åstadkommas
 • bidra till en förändring av det globala energisystemet


Innehåll

Kursen täcker de fysiska och kemiska grunderna för solenergi, inklusive ett spektrum av omvandlingsteknologier, integration i artefakter och elsystemet, samt solenergins roll i den pågående energiomställningen i samhället.

Organisation

Kursen drivs av ett lärarlag.
Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

Tracks-tema: Ny teknik – från vetenskap till innovation

12 föreläsningar. Föreläsningarna syftar till att både ge grundläggande fakta om solenergiteknik och dess användning i samhället samt att vara inspirerande plattformar för grupparbetet.
Studenterna bildar grupper om 3-4 studenter under kursens första vecka. Gruppen ska antingen välja ett ämne från en given lista eller föreslå ett eget ämne för lärarna. Grupparbetet skall innefatta litteraturstudier men kan också innehålla praktiska aktiviteter såsom montering av en solcell eller andra demonstrationer. Kursens lärare kommer att ge handledning vad gäller uppläggningen av projektet och återkoppla på resultat och rapporter. Grupperna uppmuntras att dra nytta av de handledningstillfällen som tillhandahålls. Slutliga skriftliga rapporter ska lämnas in minst en vecka före den muntliga presentationen av projekten.

Litteratur

Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

En rad Wikipedia-sidor och populärvetenskapliga artiklar kommer att användas som skriftligt material tillsammans med originalartiklar från den vetenskapliga litteraturen.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation av grupparbetet. Dessutom tillkommer några obligatoriska inlämningsuppgifter och individuella muntliga prov utifrån gruppens presentation. Betyget bestäms av den viktade prestationen vid dessa moment.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-04-19: Moment Moment ändrat av UOL
   [Kurstillfälle 1] Kursmoment 0123 flyttat från LP2 3,8 LP3 3,7 till LP3 7,5