Kursplan för Open-science för ingenjörer och forskare

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOpen science for engineers and researchers
 • KurskodTRA225
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97148
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
3,7 hp3,8 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

Syfte

Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

Varför pratar alla Open-science? Eftersom det ger nya möjligheter att öka kvalitet och effektivitet inom teknik och forskning, skapar nya möjligheter till innovation och världsomspännande samarbete. Den digitala transformationen öppnar ett helt nya spännande möjligheter inom vetenskap och teknik. Syftet med denna kurs är att utforska detta nya och kommande sätt att göra vetenskap och teknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Generellt för alla Tracks-kurser:
 • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
 • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
 • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
 • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
 • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
 • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
 • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
 • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
 • uppfylla de projektspecifika lärandemålen
Kursspecifikt:
 • Identifiera vad som krävs för att göra vetenskap öppen och möjliggöra samarbete som inkluderar öppna data, öppen källkod, öppen åtkomst och arbetsflöden
 • Identifiera en lämplig licens för att publicera ett projekt eller innehåll som öppet
 • Beskriva vilka steg som krävs för att främja reproducerbarhet och replikerbarhet
 • Förklara egenskaperna hos öppna data, inklusive FAIR-principen
 • Välja lämpliga verktyg och arbetsflöden för samarbete.
 • Förklara olika alternativ för att publicera för öppen tillgång


Innehåll

De viktigaste koncepten och nuvarande bästa praxis inom Open Science introduceras i tre moduler. Studenterna lär sig att analysera och anamma Open Science-aspekter genom två projekt – aktuellt och intervju.
I det aktuella projektet kommer studenterna att kartlägga och utvärdera Open Science-praxis inom ett område/ämne av intresse. Studenterna kommer att lämna in ett förslag i början av kursen och arbeta med det genom kursen när de introduceras till Open Science-koncept.
I ett intervjuprojekt under den andra halvan av kursen kommer studenterna att engagera sig i ett gruppprojekt där de kommer att interagera med och lära av en Open Science-utövare.


Organisation

Kursen drivs av ett lärarlag.
Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

Tracks-tema: Ny teknik – från vetenskap till innovation

Kursen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter och projekt, individuella eller i grupp.

Litteratur

Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

Slides från föreläsningarna och och rekommenderat material kommer att täcka grunderna inom Open Science. Dessutom tillkommer litteratur som är specifik för de olika projekten

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna får betyg på sina rapporter och muntliga presentationer i inlämningsuppgifter och projekt. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande krävs vid presentationerna. Bedömningen sker löpande under kursens gång och fördelas enligt följande:
 • Projektförslag (godkänd/underkänd)
 • Uppgiftspresentationer i modulerna (15 %)
 • Aktuellt projekt (50 %)
 • Intervjuprojekt (35%)

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.