Kursplan för Linjär algebra

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra
 • KurskodTMV206
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52126
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Mar 2022 em J
 • 09 Jun 2022 em J
 • 22 Aug 2022 em J
0207 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Mattias Lennartsson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Linjär algebra är ett matematiskt verktyg som används inom alla vetenskaper som använder matematik och är därför ett oundgängligt redskap för i stort sett alla civilingenjörer. Detta gäller inte minst för ingenjörer inom datavetenskap som har massor av tillämpningar av linjär algebra. Det slutgiltliga syftet är därför att du som ingenjör skall vara redo att betrakta nya problem utifrån dina kunskaper i linjär algebra och kunna angripa problemen med dessa nya verktyg.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp och sambanden mellan dessa
 • kombinera tidigare kunskaper i matematik och olika begrepp inom linjär algebra för praktisk problemlösning
 • redovisa lösningar till matematiska problem skriftligt på ett tillfredsställande sätt
 • med stöd av litteratur och internet kunna lösa problem som utvidgar och fördjupar elevens kunskap inom linjär algebra
 • använda den matematiska programvaran Matlab som stöd för beräkningar
 • skriva och dokumentera program i Matlab för lösning av problem inom linjär algebra

Innehåll

Geometriska vektorer: Skalärprodukt, vektorprodukt, linjärkombinationer, ortogonal projektion, koordinatsystem, linjer och plan. Matrisalgebra: Addition, multiplikation, transponat, identitet och invers. Linjära avbildningar: Matrisrepresentation, geometriska avbildningar, sammansättning och invers. Vektorer i godtycklig dimension: Generalisering av de geometriska begreppen till godtycklig dimension. Linjära ekvationssystem: Matrisform, lösningsmängd, Gausselimination och minstakvadratlösning. Determinant: Definition, beräkning och geometrisk tolkning. Baser och linjärt oberoende: Byta bas i koordinatsystem och för linjär avbildning, ON-bas och ON-matris. Egenvärden och egenvektorer: Karakteristisk ekvation, spektralsatser, diagonalisering och potensmetoden. Grafer och grannmatriser: Grafbegrepp, övergångsmatris, slumpvandring, stationär fördelning och Markovkedja.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar, räkneövningar samt gruppövningar som kombinerar teoretiska fördjupningsuppgifter med datoruppgifter. Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart.

Litteratur

Anges på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Momentet Tentamen examineras med en skriftlig tentamen med betygen U, 3, 4 och 5. Momentet Laboration examineras med redovisning av inlämningsuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-12-13: Examinator Examinator ändrat från Stefan Lemurell (sj) till Mattias Lennartsson (matlen) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]