Kursplan för Diskret matematik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDiscrete mathematics
 • KurskodTMV200
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52137
 • Max antal deltagare150
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2022 em J
 • 12 Apr 2022 em J
 • 26 Aug 2022 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om diskreta matematiska strukturer som behövs för högskolestudier, främst sådana som har anknytning till datorer och programering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • kommunicera matematik, muntligt och skriftligt,
 • redogöra för den grundläggande teoretiska strukturen i matematik med axiom, definitioner och satser,
 • föra enkla matematiska resonemang och bevis,
 • använda logikens språk för att formulera argument,
 • formulera samband i termer av funktioner, relationer och grafer,
 • använda induktion i bevisföring och för att beskriva mängder,
 • redogöra för heltalens multiplikativa struktur,
 • lösa linjära diofantiska ekvationer och räkna med kongruenser,
 • redogöra för RSA-kryptering och kryptera/dekryptera meddelande med denna teknik,
 • lösa enkla kombinatoriska problem,
 • använda grafer för att formulera och lösa matematiska problem.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre teman. Inom varje tema studeras relevanta matematiska begrepp. Vissa kursmoment, såsom bevisföring, återkommer i fler teman. Kursens teman är:
 • Logik, relationer och funktioner, och bevis
 • Heltalsaritmetik och RSA-algoritmen
 • Kombinatorik och grafer
Vissa grundläggande begrepp såsom mängder och funktioner introduceras i den introduktionskurs som föregår denna kurs, men de fördjupas och spelar en roll även i denna kurs.

Organisation

Undervisningen byggs upp kring teman. Inom varje tema ingår en temaföreläsning av en inbjuden talare kring en konkret tillämpning där matematiken är avgörande. Involverad matematik presenteras översiktligt och studeras sedan djupare inom ramen för den övriga kursverksamheten som består av:
 • Schemalagda självstudier i grupp med studiematerial som syftar till reflektion kring den matematiska teorin
 • Föreläsningar som belyser och förklarar den matematiska teorin.
 • Lektioner där uppgifter med anknytning till teorin löses enskilt och i grupp.
 • Studenters presentation av utvalda uppgifter

Litteratur

Johan Jonasson och Stefan Lemurell: Algebra och diskret matematik, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2013.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Under kursens gång kan man presentera lösningar av veckans uppgifter och därmed insamla bonuspoäng för tentan.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.