Kursplan för Linjär algebra

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra
 • KurskodTMV186
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56126
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2024 em J
 • 05 Jun 2024 em J
 • 29 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

TMV176 Inledande matematik TD (inklusive programmering i MATLAB).

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Kursen skall på ett logiskt och sammanhängande sätt ge de kunskaper i linjär algebra som är nödvändiga för övriga kurser inom programmet, inklusive användning av datorberäkning i matematiken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • kunna redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp och operationer, kunna utföra operationerna och utnyttja detta i problemlösning
 • kunna redogöra för sambanden mellan de olika begreppen och utnyttja dessa samband i problemlösning
 • kunna kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning
 • kunna utnyttja datorbaserat verktyg för problemlösning.

Innehåll

 • Matrisalgebra. 
 • Invers matris och ekvationssystem. 
 • Determinanter, rang och ekvationssystem. 
 • Vektorrum, euklidiska rummet Rn, underrum, linjärt oberoende, bas, dimension, koordinater, basbyte. 
 • Linjära avbildningar: matrisframställning, tillämpningar på rotationer, speglingar och projektioner. 
 • Avbildningar från Rn till Rm
 • Nollrum, värderum, dimensionssatsen. 
 • Numerisk lösning av ekvationssystem: matrisnormer, konditionstal, LU-faktorisering. 
 • Minsta kvadratmetoden. 
 • Egenvärden, egenvektorer och diagonalisering. 
 • Potensmetoden, 
 • QR-faktorisering. 
 • Problemlösning med datorbaserat verktyg

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner och datorövningar i mindre grupper. Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart.

Litteratur

Litteraturen annonseras på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Obligatoriska datorlaborationer som redovisas under kursens gång.
Skriftlig tentamen vid kursens slut som har betygsskalan U,3,4,5.
För godkänt betyg på kursen krävs godkänt på samtliga datorlaborationer samt på den skriftliga tentamen. Slutbetyget blir samma som betyget på tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.