Kursplan för Turbomaskiner

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTurbomachinery
 • KurskodTME210
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 03120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0110 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2021 fm J
 • 03 Jan 2022 fm J
 • 22 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Strömningmeknik, fortsättningskurs eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge en bred introduktion till turbomaskiner; de maskiner som idag totalt dominerar
världens elgenerering och spelar en mycket viktig roll för världens elförbrukning. På ett mer teoretiskt plan
syftar kursen till att förena de två områdena termodynamik och strömningslära på ett sådant sätt att en
mer intuitiv och grundläggande förståelse för tillämpad strömningsmekanik uppnås.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara hur turbomaskiner tillämpas i olika former av kraft/el/värmegenerering som t.ex. vid kärnkraftsanläggningar, kraftvärmeanläggningar, vind- och vattenturbiner. 
 • Formulera konstruktionskrav för ett antal olika turbomaskintillämpningar. 
 • Utföra preliminär design för ett antal turbomaskiner. 
 • Tillämpa kommersiella beräkningsprogram (CFX / ANSYS-workbench) för mer detaljerade analyser av turbomaskiner
 • Teoretiskt och tillämpat förstå hur strömningsförluster uppkommer och kan kvantifieras i olika strömningsfall exemplifierat genom turbomaskiner

Innehåll

Kursen syftar till att ge en bred introduktion till turbomaskinområdet. Detta görs huvudsakligen genom att arbetsprinciper och underliggande teori för ett antal turbomaskinkomponenter gås igenom. Ekvationer som beskriver energiöverföring mellan fluiden och den roterande komponenten tillämpas på centrifugal- och axialpumpar, fläktar, axialkompressorer, gas- och ångturbiner, hydrauliska turbiner och vindturbiner. Farkosttillämpningar såsom för framdrift av flygplan och för vägtransport diskuteras. Industriföreläsningar från Sulzer Pumps (pumpar) och från Siemens Industrial Turbomachinery (ångturbiner) ingår i kursen.

Organisation

Två föreläsningar per vecka ges. Exempelräkningar är integrerade i föreläsningarna.

Två labbar kompletterar lärandeprocessen:

1. Användning av en kommersiell programvara för design och analys av höghastighetsturbin.
2. Vattenturbinlabb.

Ett studiebesök till en vattenkraftanläggning ingår i kursen. Kursen lägger grunderna för ett effektivt deltagande i kursen
gasturbinteknik (MTF171).

Litteratur

Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery, 7th Edition. S.L. Dixon, C. A. Hall.  

Examination inklusive obligatoriska moment

En skriftlig examination avslutar kursen. Bonuspoäng för inlämningsuppgifter ges.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.