Kursplan för Strukturmekanik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStructural mechanics
 • KurskodTME186
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46111
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2022 fm J
 • 13 Apr 2022 fm J
 • 25 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

TME275 Mekanik, TME300 Hållfasthetslära, MVE480 Linjär algebra, MVE595 Inledande matematisk analys, MVE450 Beräkningsmatematik eller motsvarande kurser. Grundkunskaper i Matlab.

Rekommenderade förkunskaper:
MVE500 Serier och derivator i flera variabler
MVE515 Beräkningsmatematik, fortsättning

Syfte

Kursens syften är att:
- ge grundläggande kunskap om strukturmekanikens matrisformulerade beräkningsmodeller för två- och tre-dimensionella fackverk och ramverk.
- träna förmågan att välja för uppgiften lämpliga beräkningsmodeller och att genomföra såväl linjära som icke-linjära beräkningar.
- synligöra den matrisformulerade analysmetodikens generalitet genom behandlingen av endimensionella potentialproblem som värmeledning och diffusion.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- genomföra härledningar av strukturmekanikens matrisfomulerade samband på systemnivå utgående från 2D och 3D stångverkan, balkverkan och vridverkan samt vid fjädrande stöd, geometrisk och materiell ickelinjäritet.
- formulera sunda beräkningsmodeller för strukturmekaniska system innefattande: 2D och 3D fjädrar, stänger och balkar; symmertri, inre leder, bivillkor och statisk kondensering; fjädrande stöd; samt geometrisk och i någon mån materiell ickelinjäritet.
- tillämpa Calfem/Matlab som beräkningsverktyg.
- övergripande beskriva strukturers verkningssätt och kunna skissa snittkraftsdiagram utan att räkna.
- kritiskt bedöma beräkningsmodeller och beräkningsresultat.
- formulera beräkningsmodeller för potentialproblem med 1D flöden.

Innehåll

Matrisalgebra. Diskreta system. Stänger och fackverk. Balkar och ramverk. Modellering på systemnivå. Tredimensionella fackverk och ramar. Endimensionella flöden. Fjädrande stöd. Geometrisk ickelinjäritet och instabilitet. Materiell ickelinjäritet

Organisation

Teorin med tillämpningar presenteras i samband med föreläsningar.
Problemlösning sker på räkneövningar i sal och i datorsal.
Obligatoriska inlämningsuppgifter delas ut varje vecka.
En större obligatorisk seminarieuppgift ingår.

Litteratur

Dahlblom, O. och Olsson, K.-G.: Strukturmekanik - modellering och analys, Studentlitteratur, 2015.
CALFEM ver 3.4 - A finite element toolbox, Studentlitteratur, 2004.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Fullgjorda inlämningsuppgifter och datorlaboration.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.