Kursplan för Projekt i tillämpad mekanik

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject in applied mechanics
 • KurskodTME131
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 03120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Finit elementmetod och obligatoriska kurser inom mastersprogrammet Tillämpad mekanik

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten möjligheter att tillämpa och fördjupa sina kunskaper i tillämpad mekanik och matematisk modellering samt använda och fördjupa sig i numeriska och/eller experimentella metoder. Inlärningsmiljön är organiserad på ett sådant sätt att den skall likna yrkesrollen beräkningsingenjör.  Tonvikt läggs på att studenten skall utveckla sina färdigheter och förmågor i projektledning, kommunikation och i att arbeta i team.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs skall studenten
 • kunna kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar,
 • kunna hantera  problem med öppna lösningsrymder, detta inkluderar att hantera osäkerhet och begränsad information,
 • kunna tillämpa tidigare utvecklade kunskaper och färdigheter om teori, metoder och verktyg för att hantera industriella problem och simuleringar inom den tillämpade mekaniken,
 • kunna skapa lämpliga simuleringsmodeller och experiment för att lösa ett specifikt problem inom den tillämpad mekaniken,
 • kunna använda Computer Aided Engineering (CAE) verktyg för att simulera produkter, processor och system inom den tillämpade mekaniken,
 • vara förtrogen med verifiering och validering i en mekanik-kontext
 • kunna planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa insikt och förmåga att arbeta i team och samarbeta på ett jämlikt och inkluderande sätt i diversifierade grupper
 • kunna identifiera etiska aspekter samt diskutera och bedöma dessas konsekvenser vid genomförandet en större undersökning inom den tillämpade mekaniken,
 • kunna skriftligt och muntligt redovisa en större teknisk undersökning och
 • behärska de specifika målen för det valda projektet.

Innehåll

Kursen är indelad i två block, ett kortare block som introducerar projektledning, teamarbete, ingenjörsetik, och kommunikation samt projektspecifik teori. Det stora blocket är projektarbete i grupper om 3-6 studenter för att lösa och rapportera en specifik projektuppgift.

Tillgängliga projektämnen är kopplade till masterprogrammet Tillämpad mekaniks olika profiler (dvs strukturdynamik, beräkningsmaterialmekanik och fluiddynamik). Något eller några projekt är tvärvetenskapliga, det vill säga, de kräver och fördjupar kunskaper från de olika profilerna.

Studenterna önskar specifika projekt före kursstart.
Vissa projekt kommer att genomföras i samarbete med industrin.

Organisation

Projektarbete med handledning och integrerade föreläsningar om projektledning, teamarbete och kommunikation

Klassen
delas in i projektgrupper med 3-6 studenter vardera. Avsikten är att varje grupp skall kunna delas upp i undergrupper som arbetar parallellt med olika uppgifter inom projektet.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och projektspecifik litteratur

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygsatta gruppresultat och presentationer inklusive planeringsrapport, muntlig presentation och opposition och slutrapport samt betygsatta individuella bidrag.

De individuella betygen bästäms till 80% från gruppens prestationer och till 20% från individuella bidrag. 

Grupp och individuella feedback-möten med examinatorer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.