Kursplan för Inledande matematisk analys

Kursplan fastställd 2021-01-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroductory mathematical analysis
 • KurskodTMA970
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik, Teknisk fysik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0197 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2023 fm J
 • 05 Jan 2024 fm J
 • 30 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen föregås av två veckors frivillig repetition av de grundläggande delarna av gymnasiets matematikkurs. Den omfattar ca 30 tim. med följande innehåll: - information och inledande prov - algebraiska räkningar - trigonometri - analytisk geometri - funktionslära, kurslitteratur: R. Pettersson: Förberedande kurs i matematik vid CTH.

Syfte

Att ge grundläggande kunskaper i matematisk analys, vilket är nödvändig kunskap för flertalet kurser på programmen Teknisk fysik och Teknisk matematik..

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förstå de grundläggande begreppen och definitionerna i matematisk analys; - kunna bevisa de mest grundläggande satserna inom matematisk analys i en variabel; - använda matematisk induktion för att bevisa identiteter och olikheter; - göra omskrivningar av uttryck som innehåller logaritmer och inverserna till de trigonometriska funktionerna; - använda en kombination av standardgränsvärden för att hitta andra gränsvärden; - analysera funktioner i syfte att rita deras grafer; - använda standardmetoder för att hitta primitiva funktioner till vissa kategorier elementära funktioner; - använda analysens huvudsats för att beräkna Riemannintegraler; - tillämpa Riemannintegraler på kurvlängd, area och volym; - använda jämförelsemetoder för att avgöra konvergens/divergens av generaliserade integraler; - utföra egna bevis; - lösa problem som kombinerar två eller flera av ovanstående förmågor.

Innehåll

Elementär mängdlära och logik. Induktionsbevis. Reella tal, absolutbelopp, olikheter, intervallinkapslingssatsen, supremum och infimum. Funktioner, inversa funktioner. Exponential-, potens- och logaritmfunktioner. Trigonometriska funktioner och deras inversa funktioner. Gränsvärden, kontinuitet. Derivator, deriveringsregler, differentialer, differentialkalkylens medelvärdessats. Kurvritning, asymptoter, extremvärden, optimering, konvexitet. Primitiva funktioner. Partiell integration, variabelsubstitution, obestämda integraler av elementära funktioner. Riemannintegralen. Riemannsummor och integration av kontinuerliga funktioner. Integralkalkylens huvudsats. Analysens huvudsats. Integralkalkylens medelvärdessats. Generaliserade integraler. Tillämpningar av integraler på till exempel area, kurvlängd, massa, volym etc.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar.

Litteratur

A. Persson, L.C. Böiers: Analys i en variabel (Studentlitteratur, Lund) Lämpliga övningar: Analys i en variabel. Matematiska institutionen, Studentlitteratur.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftligt slutprov i form av kombinerad problem- och teoriskrivning. En eller två bonusgivande övningsskrivningar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.