Kursplan för Partiella differentialekvationer, grundkurs

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPartial differential equations, first course
 • KurskodTMA372
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20113
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2022 fm J
 • 09 Jun 2022 em J
 • 25 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Linjär algebra samt en- och fler-variabelanalys

Syfte

Kursen ger en introduktion till den moderna teorin för partiella differentialekvationer (PDE) med tillämpningar i vetenskap och teknik. Den ger även en introduktion till finita elementmetoden (FEM) som en generell metod för numerisk lösning av PDE. Studenterna ska uppnå en grundläggande förståelse för kvalitativa egenskaper, såsom existens, regularitet, entydighet och stabilitet hos lösningar till PDE och deras approximationer med FEM. Förståelsen bör vara så pass djup att man i en framtida yrkesverksamhet eller forskarutbildning kan modellera vetenskapliga/tekniska problem som PDE och konstruera och analysera numeriska approximationsmetoder. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • härleda svaga formuleringar av de grundläggande begynnelse- och randvärdesproblemen för PDE.
 • härleda stabilitetsuppskattningar för kontinuerliga problem och förutsäga inverkan av data.
 • formulera Galerkins finitaelementmetoder för PDE och dynamiska system.
 • härleda feluppskattningar genom att använda exakt lösning (a priori) och numerisk lösning (a posteriori).
 • redogöra för hur finitaelementmetoden implementeras i datakod.
 • förbättra feluppskattningar genom att modifiera metoden eller använder en adaptiv procedur.
 • dra relevanta slutsatser om stabilitet, tillförlitlighet och effektivitet i metoderna.

Innehåll

Svaga lösningar till elliptiska, paraboliska och hyperboliska partiella differentialekvationer (PDE). Beräkning av ungefärliga lösningar på olika PDE med finita elementmetoden (samt dynamiska system). Interpolation, kvadratur och linjära system. En kort introduktion till representationssatser och abstrakt teori för att rättfärdiga det svaga (variations) tillvägagångssättet. A priori och a posteriori feluppskattningar. Tillämpningar till t ex diffusion, värmeledning, och vågutbredning. Närmare bestämt behandlar kursen följande ämnen: Grundläggande interpolationsteori: Interpolation med polynom, felanalys vid interpolation, kvadraturregler och kvadraturfel. Numerisk linjär algebra: Lösa linjära system med ekvation med Jacobis metod Gauss, Seidel och Overrelaxation-metoder. Dynamiska system: Structur i approximation med polynom, dåligt konditionerade system. Finitaelementmetoden för gränsvärdesproblem i 1D: Stabilitet, feluppskattningar och algoritmer Finitaelementmetoden för begynnelsevärdesproblem i 1D: Fundamental lösning Stabilitet Feluppskattningar och algoritmer Dualitetsroblemet. Lax-Milgram sats: Abstrakt formulering Riesz representationssats, studier och analys av problem i högre dimensioner: Finita element i högre dimensioner. Finita elementmetoden för Poisson ekvationen i högre dimensioner. Finita elementmetoden för värmeledningsekvationen i högre dimensioner. Stabilitet Fel uppskattningar och numeriska algoritmer för finita elementmetoden för vågekvationen i högre dimensioner. Grundläggande lösning Stabilitet Feluppskattningar och numeriska algoritmer för finita elementmetoden för konvektion-diffusion ekvationer: Stabilitet Feluppskattningar och numeriska algoritmer

Organisation

Kursen omfattar ca 35 föreläsningar, 21 räknestugor och två inlämningsuppgifter (innehåller både teori och laboration med finita elementmetoden ).

Litteratur

M. Asadzadeh,  An Introduction to Finite Element Methods (FEM) for Differential Equations (Available in Cremona)

M. Asadzadeh, Lecture Notes in PDE (electronic)

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH, samt godkänd inlämningsuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-04-23: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Elisabeth Eriksson
   [33642, 55821, 3], Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2022-01-17: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Elisabeth Eriksson
   [33642, 55821, 2], Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)