Kursplan för Numerisk linjär algebra

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNumerical linear algebra
 • KurskodTMA265
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20140
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 24 Okt 2023 em J
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i numerisk analys och linjär algebra.

Syfte

Att ge eleverna kunskaper och färdigheter för att använda algoritmer och numerisk programvara (Matlab, Petsc) för tillämpade linjär algebra.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda numerisk linjär algebra som byggklossar i beräkning
- göra en linjär algebra modell av ett problem från den fysiska reallity
- härleda och använda de numeriska tecniques behövs för en professionell lösning av en given linjär algebra problem
- använda algoritmer, program och programpaket för att beräkna lösningar på aktuella problem
- kritiskt analysera anf ge råd om olika val av modeller, algoritmer och programvara med avseende på efficience och tillförlitlighet
- kritiskt analysera riktigheten i erhållna numeriska resultatet och att presentera det på ett visualiserat sätt

Innehåll

Numerisk linjär algebra problem uppstår i många olika vetenskapliga områden som hållfasthetslära, elnät, signalanalys och optimering. I den här kursen studerar vi grundläggande linjär algebra begrepp som matris algebra, vektor-och matrisnormer, felanalys och konditionstal. För att lösa linjära ekvationssystem som vi anser Gausselimination med olika vridstrategier. För minsta kvadratproblem studerar vi QR-faktorisering och singulärvärdesuppdelning. De metods för egenvärdesproblem baseras på transformationstekniker för symmetriska och icke-symmetriska matriser.  Vi diskuterar de numeriska algoritmer med avseende på beräkningstid och minneskrav. Genom hemuppgifter och projektarbeten eleverna får erfarenheter i genomförande och utvärdering av numeriska algoritmer för linjär algebra problem.

Organisation

Föreläsningar, handledning av inlämningsuppgifter och datorövningar

Litteratur

Numerical Linear Algebra: Theory and Applications, Larisa Beilina, Evgenii Karchevskii, and Mikhail Karchevskii, Springer 2016.

Examination inklusive obligatoriska moment

Dator och inlämningsuppgifter (inlämningsuppgifter) och skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-03-13: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av Lina Haglund
   [7,5 hp, 0101] Ges av institution