Kursplan för Biologisk och bioteknisk fysik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBiological and biotechnical physics
 • KurskodTIF315
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85124
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande förståelse för termodynamik, statistisk fysik och optik är önskvärd.

Syfte

Kursen syftar till att bidra med grundläggande teoretiska verktyg för en fördjupad förståelse av centrala koncept inom biologisk och bioteknisk fysik. Den kommer också att träna förmågan att planera, utföra, analysera och presentera experimentellt arbete i biologisk och bioteknisk fysik med fokus på medicinsk diagnostik och läkemedelsutveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Förstå och kunna använda nyckelbegrepp och fysikaliska koncept av relevans för biologiska system, samt förklara olika fysikaliska aspekter av biologiska molekyler, såsom t ex DNA, RNA, protein, enzym, virus, cellmembran och levande celler. Erhålla nya insikter om levande cellers strukturella komplexitet, exemplifierat genom fotosyntesen, respirationskedjan och hur våra sinnen fungerar Erhålla erfarenhet av att planera, utföra och analysera experiment inom ämnet som ger värdefulla insikter i kursens centrala moment, med fokus på biosensorer och optisk avbildning.

Innehåll

Den teoretiska delen av kursen fokuserar på följande aspekter i) De molekylära beståndsdelar som livet är baserat på, ii) Fysikaliska modeller som kan beskriva livsprocesser, iii) Intermolekylär växelverkan i jämvikt och vid avvikelse från jämvikt i och mellan levande celler, iv) Slumpmässiga rörelser, diffusion och dynamiska molekylära maskiner, v) Biologiska cellmembran och transport in till och ut från celler, vi) Biologisk elektricitet, fotosyntes, respiration och våra sinnens funktion.

En viktig aspekt av kursen är att lära omsätta kunskap och verktyg från termodynamik, statistisk fysik, fasta tillståndets fysik och mjuka material (eller kemi, biokemi, fysikalisk kemi om din bakgrund inte är från fysik) till praktiska tillämpningar inom medicinsk diagnostik och läkemedelsutveckling. Den experimentella delen av kursen består därför av i) en kort introduktionslaboration i vilka du kommer att bekanta dig med att hantera buffrat vatten och biomolekyler och ii) ett större projekt som fokuserar på fundamentala koncept i kursen, t ex den fysikaliska basen för de intermolekylära interaktioner som utnyttjas i t ex medicinsk diagnostik samt hur bioanalytiska verktyg och olika optiska mikroskopimetoder används inom bioteknik och diagnostik.

Ett viktigt mål med den experimentella delen av kursen är att träna dig att arbeta i ett våtkemiskt biologiskt laboratorium och med biologiska molekyler. De huvudsakliga metoderna som kommer att användas är fluorescens mikroskopi, optisk- och fluorescens spektroskopi samt ytkänsliga metoder. Du kommer t ex att få erfarenhet av att planera och utföra ett biofysik experiment från start samt såväl analysera och presentera resultaten i en skriftlig rapport och ett muntligt gruppseminarium.

Organisation

Kursen består av ca 12 föreläsningar som fokuserar på teoretiska modeller applicerbara inom biologisk fysik, och hur de experimentella metoderna som används i laborationerna och projekten relaterar till teoridelen samt andra tillämpningar av biologisk fysik. Kursen innehåller också en experimentell del baserade på introduktionslaborationer och ett utmanande experimentellt projekt uppdelat på tre tillfällen i grupper om 3 till 4 studenter som löper genom hela kursen.

Litteratur

Kursbok: Physical Biology of the Cell, 2nd edition, Rob Phillips, Jane Kondev, Julie Theriot and Hernan Garcia; Garland Science 2013.

Examination inklusive obligatoriska moment

Den teoretiska delen examineras genom två till tre hemuppgifter samt två muntlig examen, en i grupp och en individuell. Den experimentella delen examineras med skrivna rapporter från laborationerna och projektet samt en muntlig presentation. De teoretiska och experimentella delarna har samma vikt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.