Kursplan för Symmetri

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSymmetry
 • KurskodTIF310
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85126
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Speciell relativitetsteori

Syfte

Kursens syfte är att ge en grund i klassisk fältteori, med speciell betoning på symmetrier, globala som lokala. Den skall på så sätt vara förberedande till fortsatta studier i t.ex. gravitation och kvantfältteori.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs skall studenten behärska grundläggande element av klassisk, inklusive relativistisk fältteori för olika typer av fält. Speciellt skall man förstå och kunna tillämpa globala och lokala symmetrier i fältteori.

Innehåll

Diskreta symmetrier, CPT;
Kontinuerliga symmetrier: Liegrupper och -algebror och deras representationer;
Rotationssymmetrier, Lorentz- och Poincaréalgebrorna;
Grundläggande klassisk, inkl. relativistisk, fältteori;
Verkansprincipen. Hamiltonformulering;
Noethers teorem;
Strömmar och laddningar, stresstensorn;
Gaugeteori: minimal koppling, kovariant derivata, toplogiska egenskaper;
Spinorer, Diracekvationen

Organisation

Föreläsningar

Litteratur

föreläsningsanteckningar

Examination inklusive obligatoriska moment

Inlämningsupupgifter

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.