Kursplan för Fysik för ingenjörer 1: Fysik för hållbar utveckling

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPhysics for engineers 1: Physics for sustainable development
 • KurskodTIF190
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51120
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2021 fm J
 • 09 Okt 2020 fm J
 • 18 Aug 2021 fm J
0208 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik: vektorer och analys

Syfte

En civilingenjör skall ha en gedigen analytisk förmåga baserad på en matematisk och naturvetenskaplig grund, samt ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt angreppssätt på nya problem. För detta krävs bland annat goda grundkunskaper inom klassisk och modern fysik samt träning i att lösa problem och bygga teoretiska modeller.
Civilingenjören måste också kunna hantera de utmaningar som en hållbar utveckling kräver.

Kursen Fysik för ingenjörer syftar till att bygga upp en bas av kunskaper, färdigheter och insikter om både fysik och hållbar utveckling. Samhällets resursanvändning, speciellt dess energiflöden och energianvändning, kommer att ha en styrande inverkan på kursens innehåll och upplägg. I kursen Fysik för ingenjörer 1 , ligger tonvikten på kunskapsbildning i termodynamik, värmelära och mekanik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå miljö- och hållbarhetsrelaterade problem genom att tillägna sig ny kunskap inom mekanik och termodynamik.
 • ställa upp de allmänna definitionerna för hastighet och acceleration och tillämpa dessa för rörelse i en, två och tre dimensioner (speciell vikt fästs vid cirkulär centralrörelse).
 • formulera Newtons lagar och känna till deras begränsningar och använda dem för att lösa enkla problem där de inblandade kropparnas utsträckning försummas och där växelverkan med omgivningen sker genom påverkan av krafter såsom tyngdkraft, normalkraft, spännkraft och friktionskraft.
 • känna till definitionerna av begreppen rörelsemängd, arbete, kinetisk och potentiell energi.
 • formulera lagarna om rörelsemängdens och den mekaniska energins bevarande, känna till deras begränsningar och använda lagarna som verktyg för att lösa enkla mekaniska problem.
 • kunna ställa upp differentialekvationerna och lösa dessa för enkla svängningsrörelser och tolka lösningarna.
 • känna till definitionerna av begrepp såsom tröghetsmoment, vridande moment och rörelsemängdsmoment som är viktiga för att beskriva och räkna på rotationsrörelse hos stela kroppar med utsträckning.
 • kunna tillämpa dessa begrepp tillsammans med lagarna om rörelsemängdens och den mekaniska energins bevarande för att lösa enkla problem som behandlar stela kroppars statik och dynamik.
 • kunna beskriva och förklara fenomen och begrepp inom värmeutvidgning, värmeöverföring och omvandling av energi mellan olika former. God förståelse skall ha erhållits om entropibegreppet liksom hos funktionen hos värmepumpar, frysmaskiner och varmluftsmaskiner.
 • tillämpa kunskapen och förståelsen för lösningar av problem av både numerisk och kvalitativ art.
 • Den värmelära som kursen innehåller utgör grundkunskap för "Hållbar utvecklling".

Innehåll

Problem inom hållbar utveckling där kunskaper inom mekanik och termodynamik är relevanta. Klassisk mekanik: Kinematik. Krafter. Dynamik. System av partiklar. Rörelseekvationer. Harmonisk svängningsrörelse. Energilagar. Stel kropps rörelse kring fix axel. Impulsmomentlagen. Termodynamik. Värmeutvidgning, värmetransport, värmeledningsekvationen. Kinetisk gasteori för ideala och icke-ideala gaser. Första och andra huvudsatsen. Värmetekniska exempel. Statistisk mekanik. Maxwell-Boltzmanns fördelningsfunktion.

Organisation

Föreläsningar och räknestugor. Laborationer.

Litteratur

"University Physics with Modern Physics", 14: e upplagan. Global edition. Young & Freedman. Pearson.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen avslutar kursen. Under kursen erbjuds studenterna att delta i dels gruppduggor och dels att göra inlämningsuppgifter. Dessa båda moment kan ge bonuspoäng till tentorna.