Kursplan för Forskning, innovation och entreprenörskap

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnScience, innovation and entrepreneurship
 • KurskodTIF181
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85124
 • Max antal deltagare40
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Fullföljt de tre första åren på en ingenjörsutbildning på Chalmers, eller motsvarande.

Syfte

Huvudsyftet med kursen är att presentera entreprenörskap och projektledning som nyckelkunskap i processen under vilken kommersiella produkter eller serviceverksamheter utvecklas. Som student, kommer du att tillgodose dig och fördjupa dina kunskaper innovationsöverföring, med fokus på hur patententering, informationssökning i patentdatabaser och hur patent skrivs samt utvärderas. Som student, kommer du att tränas i konsten och hantverket att överföra det potentiella värdet av en uppfinning för såväl ett vinstdrivande företag som samhället i stort. Som student kommer du också att få möjlighet att bekanta dig med projektledningens grunder, med syftet att förstå hur professionell projektledning utförs. Kursen har dessutom som mål att hjälpa studenterna att förstå de rådande utmaningarna inom projektledning, och hur de kan hanteras baserat på teorier kring organiserad inlärning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Syftet med kursen är att presentera det centrala samspelet mellan vetenskaplig innovation, kommunikation, entreprenörskap och projektledning för utveckling av innovativa produkter och processer som har positiva effekter i vårt samhälle. Specifikt kommer du att bekanta dig med uppfinningsidentifiering och strategier för att överföra innovationer till samhället, inklusive patentskrivnings - och utvärderingsprocessen. Studenterna kommer också att träna sin förmåga att hitta information i patent- och vetenskapliga litteraturdatabaser. Vidare kommer du i projektarbetet att öva dig i hur man överför det potentiella värdet i en uppfinning till en specifik bransch baserade på verkliga exempel. Slutligen kommer du också att bli bekantad med nyckelbegrepp inom projektledning och tillämpa den kunskapen i projektarbetet som syftar till effektiv kommunikation av forskningsbaserade innovationer till olika intressenter i samhället, t ex investerare, allmänheten etc.
De särskilda lärandemålen är:
 • Hitta information i både patent- och litteraturdatabaser.
 • Analysera innehållet i patent och jämföra det med innehållet i relaterade vetenskapliga artiklar och vice versa, identifiera hur uppfinningar som presenteras i vetenskapliga artiklar översätts till patent.
 • Förstå och tillämpa grunderna i patentskrift och kravet på att få ett patent godkänt.
 • Förstå grunderna i projektledning och dess utmaningar, samt få lite praktisk erfarenhet av att tillämpa projektledningselement i ditt eget projektgruppsarbete.
 • Kommunicera en uppfinning till olika intressenter i samhället och skriv en populärvetenskaplig text.
 • Förstå samspelet och tillhörande utmaningar mellan en uppfinning och entreprenörskapaprocessen, det vill säga hur man förvandlar en uppfinning till en användbar produkt för samhället.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre moduler, var och en bestående av föreläsningar om ämnen som är relevanta för respektive modul och ett projektgruppsarbete som bygger på färdigheter som förmedlas under föreläsningarna. Modul M1 är inriktad mot innovationsprocessen som sådan och tar upp frågor som "vad är en uppfinning" och samspelet mellan forskning och entreprenörskap när man skapar en innovation som kan påverka samhället. Specifikt kommer det att ge praktisk erfarenhet av patent- och litteraturdatabaser, kunskap om hur en uppfinning definieras och hur patent skrivs och sammansätts samt hur en innovation kan kommuniceras effektivt till intressenter. Som en del av denna modul arbetar du med ett projekt i grupper (projekt "Invention Identification") med huvudsyftet att identifiera en uppfinning nyligen publicerad i en högprofilerad vetenskaplig tidskrift och att kommunicera denna uppfinning till klassen i "pitch" format. Du kommer även att lämna in två skriftliga rapporter: Report R1 "Research Article Selection", and Report R2 "Project Invention Identification".
 
Modul M2 fokuserar på att skapa en egen uppfinning baserat på det första projektarbetet samt teoretisk och praktisk tillämpning av projektledning av en innovationsprocess. Arbetet är centrerat till ett andra projekt ("Innovation Generation and Entrepreneurship") som ska genomföras i "supergrupper" som skapats genom att slå samman några av grupperna för det första projektet. Resultatet av projektet ska presenteras av hela gruppen för alla studenter på kursen. Du kommer även att lämna in två skriftliga rapporter: Report R3 Short Action Plan, and Report R4 Innovation Generation and Entrepreneurship. Förutom träning på att skapa en innovationsprocess syftar projektet till att ge studenten praktisk erfarenhet av projektledning. Bonusmodul M3 ger dig möjlighet att förbättra ditt betyg till 4 eller 5. För att göra det förväntas du skriva en populärvetenskaplig text på omkring 500 ord, där du kommunicerar resultatet av något av de andra projekten (M1 eller M2) till en specifik målgrupp, till exempel affärsänglar, investerare, allmänheten eller skolelever.
Stöd av lärare: För att ge stöd åt studenten under projektarbetet ges varje projektgrupp möjlighet att boka 1-2 möten med en av examinatorerna för att diskutera uppgiften, såsom t ex innehållet i de vetenskapliga artiklarna och relevanta patent (projekt 1) samt den egna uppfinningen och affärsidén (projekt 2). Mer information och schema för konsultationen ges vid kursstart och publiceras på kursens hemsida.

Organisation

Kursen är baserad på ca. två föreläsningstillfällen per vecka och två grupprojekt. Den viktigaste inlämningsuppgiften för det första projektet är en skriven rapport och en muntlig pitch. Den viktigaste inlämningsuppgiften för det andra projektet är en skriftlig rapport och en muntlig presentation (i grupp).

Litteratur

Handouts

Examination inklusive obligatoriska moment

Inlämningsuppgifter och muntliga presentationer baserat på projektarbeten i grupp.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-04-02: Block Block ändrat från D+ till B av anders hellman
   [Kurstillfälle 1]