Kursplan för Fysik för ingenjörer

Kursplan fastställd 2022-01-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPhysics for engineers
 • KurskodTIF085
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 49125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 08 Jan 2024 em J
 • 05 Apr 2024 fm J
 • 30 Aug 2024 em J
0205 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är en utvidgning och fördjupning av gymnasiets fysikkurser som bygger på de matematiska kunskaper som studenterna har inhämtat i inledningen av D-programmet. För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs att man har gymnasiefysiken någorlunda aktuell samt att man har kunskaper i Linjär algebra och Matematisk analys i nivå med D-programmets kurser inom dessa grenar av matematiken.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en bred översikt över fysiken. Studenterna ska bli bekanta med dels fysik som är relevant i deras roll som ingenjörer och dels fysik som ger en fördjupad världsbild. I de delar som är viktiga för ingenjörsrollen är tillämpning av matematik för att behandla fysikaliska modeller av central betydelse.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

inom Mekanik
 • tillämpa Newtons lagar för att lösa enklare mekanikproblem
 • beskriva rörelser i flera dimensioner såväl där komponenterna består av partiklar som där de har utsträckning.
 • inom Termodynamik
 • tillämpa termodynamikens lagar för att behandla idealiserade termodynamiska processer
 • lösa enklare värmeledningsproblem.
 • inom Vågfysik
 • göra beräkningar på olika typer av fortskridande vågor.
 • räkna på enklare problem vars lösning kräver insikt i fenomenen interferens och diffraktion.
 • Innehåll

  Kursen innehåller klassisk mekanik, termodynamik och vågfysik. I mekanikdelen studeras främst partiklars rörelse, Newtons lagar med tillämpningar, begrepp som arbete, energi, rotationsrörelse, konservering av energi, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment. I termodynamiken studeras värmelära, värmeledning och idealiserade termodynamiska processer med hjälp av termodynamikens huvudsatser. Inom vågrörelsedelen studeras oscillationer och vågor, ljudvågor, superposition och stående vågor. I kursen introduceras ordinära differentialekvationer med fysikaliska tillämpningar såsom transienta förlopp.

  Organisation

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

  Litteratur

  "University Physics with Modern Physics", 15:e upplagan. Global edition. Young & Freedman. Pearson. (ISBN 9781292314730)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationer. Baserat på tentamensresultatet ges betygen U,3,4 eller 5. Förutom ordinarie tentamen erbjuds två deltentor under läsperioden.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.