Kursplan för Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation

Kursplan fastställd 2019-02-27 av vicerektor (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaster's thesis in Technology management and economics
 • KurskodTEKX60
 • Omfattning60 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik, Energi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi, Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 51129
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Examensarbete, del A 30 hp
Betygsskala: UG
15 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0209 Examensarbete, del B 30 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp15 hp15 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

Särskild behörighet

Engelska 6

Kursspecifika förkunskaper

 • Studenter i de femåriga civilingenjörs- och arkitektutbildningarna skall ha uppnått minst 225 hp innan examensarbetet påbörjas.
 • Studenter som enbart läser ett masterprogram skall ha uppnått minst 45 hp inom masterprogrammet innan examensarbetet påbörjas.
 • Förutom de generella poängkraven skall för det specifika examensarbetets genomförande nödvändiga förkunskapsgrundande kurser vara avklarade. Examinator formulerar och kontrollerar sådana förkunskapskrav.

Syfte

Examensarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet på ett civilingenjörs-/arkitekt eller teknologie masterprogram betonas det tekniska/naturvetenskapliga/ konstnärliga innehållet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Lärandemålen för masterexamensarbetet utgår från de mål för civilingenjörs-, arkitekt- respektive teknologie masterexamen som formulerats i Chalmers lokala examensordning. (Dnr C2007/723).
Specifika lärandemål som ska fullföljas i masterexamensarbetet är att studenten skall kunna:
 • använda väsentligt fördjupade kunskaper inom huvudområdet/ inriktningen för utbildningen i sitt projekt och på ett vetenskapligt korrekt sätt relatera till aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • välja och motivera sitt val av metod i projektet, inom huvudområdet/ inriktningen för utbildningen,
 • bidra till forsknings- och utvecklingsarbete, och kunna relatera sitt arbete till relevant vetenskapligt respektive tekniskt/industriellt/arkitektoniskt sammanhang.
 • med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar,
 • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, samt kunna utvärdera detta arbete,
 • skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska/arkitektoniska lösningar,
 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap,
 • på engelska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,
 • inom ramen för det specifika projektet identifiera vilka frågeställningar som behöver besvaras för att relevanta samhälleliga, etiska och ekologiska aspekter skall beaktas, samt
 • beakta och diskutera etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, såväl vad avser hur arbetet genomförs, som vad som undersöks/utvecklas.
 • identifiera och diskutera behov av ytterligare belysning av olika aspekter av projektet före beslut eller genomförande, där så är relevant.
Vid genomfört examensarbete ska studenten ha visat sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som arkitekt/civilingenjör/teknologie master

Organisation

Initiering
 • Examensarbetet kan genomföras av en student eller två studenter tillsammans.
 • Studenten/studenterna kontaktar examinator. Alternativt kan masterprogramansvarig ge förslag på examinator.
 • Studenterna utarbetar en kortfattad skriftlig beskrivning av arbetet. Denna beskrivning skall bifogas registreringsunderlaget. Beskrivningen bör innehålla bakgrund, syfte, mål och eventuellt metod.
 • Examinator kontrollerar att studenterna uppfyller de generella och specifika förkunskapskraven för examensarbete, och att det föreslagna examensarbetet motsvarar lärandemålen för examensarbete. Examinator signerar registreringsunderlaget.
 • Masterprogramansvarig kontrollerar att examensarbetet faller inom masterprogrammets huvudområde och signerar registreringsunderlaget. MPA skickar in registreringsunderlaget till Studentcentrum.
 • Studentcentrum genomför registrering i Ladok.
Planering
 • Studenterna skall skriva en planeringsrapport som skall precisera problembeskrivningen/uppgiften. Planeringsrapporten skall innehålla bakgrund, syfte, mål, avgränsningar, metod och tidsplan för examensarbetets genomförande. Planeringsrapporten lämnas till examinator för godkännande.
Handledning
 • Under arbetets gång har studenten/erna rätt till regelbunden handledning.
Delredovisning
 • För 60 hp examensarbeten skall studenten/studenterna efter tjugo arbetsveckor avrapportera arbetets status till examinator och masterprogramansvarig (MPA). Godkänd delredovisning innebär att 30 hp inrapporteras i Ladok.
Skriftlig redovisning
 • Examensarbetsrapporten skall skrivas på engelska.
 • Utformning av examensarbetets framsida mm skall ske enligt mall "Utformning av examensarbete" vid Chalmers. Se https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/kandidat-och-examensarbete/examensarbete/Sidor/utformning-rapporter-exjobb-kand.aspx.
 • Examensarbetsrapporten skall kontrolleras mot ett plagiatverktyg.
 • Chalmers policyer för offentlighet och sekretess gäller för examensarbetets genomförande samt för publicering av rapporten. Se Chalmers arbetsordning: C2008/271.
 • Examensarbetsrapporten skall publiceras elektroniskt i Chalmers Publication Library (CPL) enligt de regler som gäller för elektronisk publicering av examensarbeten vid Chalmers.
 • När två studenter utför examensarbetet tillsammans skall arbetsfördelningen tydligt framgå av examensarbetsrapporten.
Muntlig redovisning
 • Den muntliga redovisningen inleds med att studenterna presenterar sitt arbete. Därefter följer opposition och diskussion.
 • Den muntliga presentationen skall utföras på engelska. Redovisningen skall ta maximalt 60 minuter i anspråk varav ungefär 1/3 av tiden bör ägnas åt opposition och diskussion.
 • Vid tidpunkten för den muntliga redovisningen skall rapporten vara färdigskriven, men ej publicerad. Detta för att medge att synpunkter som framkommer vid redovisningen inarbetas i rapporten.
 • Muntlig redovisning inklusive opposition skall genomföras på Chalmers. Ytterligare redovisning kan vid behov genomföras på företag. I undantagsfall, till exempel då examensarbetet genomförts utomlands, kan examinator medge undantag från kravet på muntlig redovisning, opposition och närvaro på andra redovisningar vid Chalmers.
 • Presentationen av examensarbetet skall annonseras vid den aktuella institutionen minst två veckor före presentationsdatum. Presentationen skall ske inom perioden 15 augusti till 15 juni, under normal arbetstid.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att examensarbetet skall godkännas krävs att följande delmoment genomförts:
 • Godkänd planeringsrapport
 • Godkänd rapport
 • Godkänd presentation och försvar vid examensarbetsredovisningen
 • Godkänd opposition på ett annat masterexamensarbete
 • Närvaro vid två andra examensarbetsredovisningar
För examensarbeten omfattande 60 hp skall en delredovisning göras efter halva tiden. Examinator beslutar om form för delredovisning. Godkänd delredovisning leder till att 30 hp inrapporteras i Ladok.