Kursplan för Examensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation

Kursplan är inte fastställd.

Kursöversikt

 • Engelskt namnDegree project in Technology management and economics
 • KurskodTEKX01
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Maskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68123
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Examensarbete 15 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Samma behörighet som det program där kursen läses

Kursspecifika förkunskaper

Examensarbetet får påbörjas efter godkända 120 hp. Kurser som utgör nödvändiga förkunskapskrav för det specifika examensarbetet ska vara avklarade. Examensarbetet ska godkännas av handledare innan arbetet påbörjas.

Syfte

Examensarbetet skall innebära en fördjupning av någon del av utbildningens ämnen, samt ge träning i att självständigt formulera och lösa en mer omfattande ingenjörsmässig problemställning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- inhämta och tillämpa fördjupade kunskaper inom utbildningsprogrammets teknikområde inkluderande fördjupad insikt i aktuellt utvecklingsarbete,
- med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
- planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
- kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
- inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera frågeställningar avseende teknikens roll i samhället såsom miljömässiga och etiska aspekter samt
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar. Syfte och lärandemål för examensarbetet utgår från de mål för högskoleingenjörsexamen som formulerats i Chalmers lokala examensordning (Dnr C 2020-0558). Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Innehåll

Se "Föreskrifter för examensarbete vid högskoleingenjörsprogram vid Chalmers tekniska högskola" (Dnr C 2019-1523).


Organisation

Examensarbetet genomförs företrädesvis i grupp om två studenter, men kan även genomföras enskilt. Se även "Föreskrifter för examensarbete vid högskoleingenjörsprogram vid Chalmers tekniska högskola" (Dnr C 2019-1523).

Litteratur


Litteratursökning med relevans för examensarbetet.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att examensarbetet skall godkännas krävs följande:
- Godkänd planeringsrapport
- Godkänd projektrapport
- Godkänd presentation och försvar av examensarbetet vid examensarbetsredovisningen
- Godkänd opposition på ett annat examensarbete
- Godkänd närvaro vid två andra examensarbetsredovisningar

- Fullgjorda eventuella programspecifika obligatoriska moment


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.