Kursplan för Ledning och organisering av innovation och R&D

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManagement of innovation and R&D
 • KurskodTEK745
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26113
 • Max antal deltagare90 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen syftar till att utveckla förståelse av förutsättningarna för R&D- och innovationsarbete i stora etablerade organisationer. Mer specifikt adresserar kursen centrala aspekter inom följande områden:
- Organisation
- Projektledning
- Produktutveckling
- Innovation

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva grundläggande begrepp inom innovation och R&D
- Redogöra för grundläggande projektledningsbegrepp och -verktyg
- Beskriva olika typer av produktutvecklingsprocesser
- Tillämpa olika metoder och verktyg för effektivt produktutvecklingsarbete
- Redogöra för innovationsarbetets förutsättningar och dess implikationer på strategisk och operativ nivå

Innehåll

Kursen innehåller följande tre områden:

1) Projektledning
- Framväxten av projekt som organisationsform
- De grundläggande projektledningsbegreppen och –verktygen

2) Produktutveckling
- Grundläggande organisatoriska principer för effektiv produktutveckling
- Produktutvecklingsprocesser, som Stage-gate och Agile, för att utveckla produkter och tjänster
- Metoder och verktyg för effektivt produktutvecklingsarbete (exempelvis portföljhantering, plattformar och modularisering)

3) Innovationsarbete i etablerade organisationer
- Särdrag och karakteristik hos etablerade organisationer
- Förhållandet mellan organisationens utformning och dess förmågor avseende innovation
- Innovationsarbetets premisser (hinder och möjligheter) och dess implikationer på strategisk och operativ nivå

Organisation

Undervisning sker primärt genom föreläsningar och seminarier. Seminarierna kräver aktivt deltagande och förberedelser.

Litteratur

Kurslitteraturen beslutas vid kursens början och återfinns i kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras kontinuerligt under läsperioden genom olika delexaminationer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.