Kursplan för Grundläggande logistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-06-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBasic logistics
 • KurskodTEK706
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81132
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 03 Jan 2024 em L DIG
 • 19 Aug 2024 fm L DIG
0223 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse för området logistik och kunskap om logistiska begrepp samt ge förmåga att tillämpa några grundläggande metoder och verktyg för att utforma och styra logistiksystem. Som del av detta skall förståelse också ges för logistiksystemets miljörelaterade effekter och mål.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs skall studenten fått: kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga enligt nedanstående.

Kunskap och förståelse för:
- logistikens effektivitetsvariabler och mål
- logistiksystemets aktörer och deras roller
- logistiksystemets processer, funktioner och resurser
- det fysiska materialflödet, inkluderande lagring, materialhantering, transporter och förpackningar
- logistikens påverkan på intäkter, kostnaderna och kapitalbindning
- strukturer för materialförsörjning, produktion och distribution i försörjningskedjor
- styrning av logistiksystemet och användning av digitala verktyg
- kundorder- och prognosmetoder
- logistikeffekter som uppträder i försörjningskedjor samt koncept för att åstadkomma ökad effektivitet i försörjningskedjor
- logistiksystemet ur ett hållbarhetsperspektiv

Färdighet och förmåga att tillämpa:
- de vanligaste intäkts-, kostnads- och kapitalbindningsrelaterade mätetalen
- de grundläggande metoder för styrning av logistiksystem
- några vanliga logistikrelaterade analysmetoder såsom kartläggning av kapitalbindning, ABC-klassificering för differentiering av artiklar samt totalkostandsanalys.  

Innehåll

Ämnesmässigt omfattar kursen följande moment:
- logistikens utgångspunkter
- logistikens aktörer och deras roller
- lagerverksamhet
- transport och distribution
- det fysiska materialflödet
- logistikens effektivitetsvariabler och mål
- logistiksystemets strukturer
- styrning av logistiksystemet
- logistiska informationssystem
- logistik och miljö

Organisation

Kursens föreläsningar ger kunskap och förståelse inom olika logistikområden. Övningstillfällen används för att träna användandet av logistiska metoder. Ett spel används för att ge en god förståelse för interaktionen och dynamiken i logistiksystem. Ett genomgående praktikfall och ett antal gruppdiskussioner bidrar till fördjupad förståelse för logistikämnet.

Litteratur

Bok om logistik på svenska, tex kommande utgåva av Jonsson, P. och Mattsson, S-A. Logistik - läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, Lund.
Material publicerat på hemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Samtliga lärandemål ovan examineras med skriftliga duggor under kursens gång. Skriftliga omtentamen erbjuds två gånger per läsår.

För slutbetyg i kursen krävs godkända duggor/Omtentamen, närvaro vid obligatoriska moment (laboration, spel, och vissa föreläsningar) samt godkända litteraturseminarier.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2023-09-25: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0123 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på kurs:
  • 2023-04-04: Examination Examination ändrat av UOL
   Uppdaterat information om examination
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-05-10: Examinator Examinator ändrat från Gunnar Stefansson (gunste) till Ola Hultkrantz (olahul) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]