Kursplan för Cirkulär ekonomi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCircular economy
 • KurskodTEK680
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28111
 • Max antal deltagare90 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 23 Okt 2023 em J DIG
 • 03 Jan 2024 em L DIG
 • 21 Aug 2024 em L DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom miljövetenskap eller miljöteknik från universitetsnivå.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenter en bred förståelse av fördelar och utmaningar med en övergång till ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle. Med utgångspunkt från ingenjörs-, management- och hållbarhetsvetenskaper, får studenter kunskap om underliggande principer och visioner samt om teori och verktyg som stödjer framtagande och utvärdering av resurseffektiva och cirkulära åtgärder. Genom att utforska verkliga exempel, syntetiserar och tillämpar studenter dessa kunskaper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva historiska och framtida scenarier för användning av naturresurser och associerade hållbarhetsutmaningar.
 • Beskriva bakgrund, motiv och centrala element för olika ansatser för cirkulär ekonomi.
 • Redogöra för cirkulära fysiska strategier, deras potentiella fördelar och begränsningar.
 • Redogöra för aktörer, deras alternativ, drivkrafter och hinder för att övergå till cirkulära strategier.
 • Formulera strategier för en mer cirkulär ekonomi baserat på relevanta teorier och metoder från flera discipliner.
 • Utvärdera strategier för en mer cirkulär ekonomi baserat på relevanta teorier och metoder från flera discipliner.
 • Kritiskt diskutera betydelsen av en mer cirkulär ekonomi för för hållbar utveckling.
 • Kommunicera muntligt och skriftligt förvärvad kunskap och färdigheter.

Innehåll

En mer cirkulär ekonomi framhålls som ett viktigt bidrag till en mer hållbar, mindre klimatpåverkande, mer resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Åtgärder över hela livscykeln - från design och produktion till användning, återanvändning, reparation, återtillverkning och återvinning - föreslås som ett sätt att bevara värdet hos produkter, material och resurser så länge som möjligt. Nya potentiella möjligheter och krav ställs på individer, företag, myndigheter och politiker i värdekedjan. Kursen syftar till att studenterna utvecklar en bred förståelse för den cirkulära ekonomin, dess potentiella möjligheter och begränsningar samt exempel på cirkulära lösningar i praktiken. Teori och metoder från industriell ekologi, supply chain management, offentlig policy, produktdesign, produktionsteknik och avfallshantering behandlas mot bakgrund av den cirkulära ekonomin. Kursen består av tre teman där det första presenterar bakgrund, motiv för och grundläggande principer om cirkulär ekonomi. Utifrån ett systemperspektiv avhandlas både fysiska resursflöden och aktörer över livscykeln, inklusive alternativ för och konsekvenser av förändring. Det andra temat behandlar design, användning, återanvändning, reparation, återtillverkning och återvinning. I ett tredje och parallellt tema utforskas verkliga exempel på cirkulära lösningar genom olika glasögon, med målet att studenterna gradvis syntetiserar och tillämpar kursinnehållet.

Organisation

Kursen består av en serie föreläsningar som ges av lärare från olika discipliner och av gäster från industri och myndigheter. Övningar ingår som fristående moment och integrerat i föreläsningarna. Ett större projekt genomförs i multidisciplinära grupper. Närvaro på vissa kursmoment krävs för att godkännas på kursen.

Litteratur

Kurslitteraturen är en samling artiklar och rapporter som finns digitalt tillgängliga via Chalmers bibliotek, genom google scholar eller på kurshemsidan. Allt föreläsningsmaterial (inklusive gästernas) ingår i kurskraven.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en individuell skriftlig tentamen samt skriftlig rapport och muntlig presentation av grupprojektet. Kursbetyget bestäms av resultatet på tentamen och grupprojektet. Alla obligatoriska moment måste vara godkända för att godkännas på kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2023-08-15: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-08-15: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination