Kursplan för Cirkulär ekonomi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCircular economy
 • KurskodTEK680
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28117
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2021 em DIST
 • 03 Jan 2022 em L
 • 17 Aug 2022 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom miljövetenskap eller miljöteknik från universitetsnivå.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenter en bred förståelse av fördelar och utmaningar med en övergång till ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle. Med utgångspunkt från ingenjörs-, management- och hållbarhetsvetenskaper, får studenter kunskap om underliggande principer och visioner samt om teori och verktyg som stödjer framtagande och utvärdering av resurseffektiva och cirkulära åtgärder. Genom att utforska verkliga exempel, syntetiserar och tillämpar studenter dessa kunskaper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva historiska och framtida scenarier för användning av naturresurser och associerade hållbarhetsutmaningar.
 • Beskriva visioner och underliggande principer för olika ansatser för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.
 • Kritiskt diskutera betydelsen av ökad resurseffektivitet och cirkularitet för en hållbar utveckling.
 • Redogöra för aktörer, deras alternativ, hinder och drivkrafter för att övergå till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi.
 • Redogöra för resurseffektiva och cirkulära fysiska strategier, deras potentiella fördelar och begränsningar.
 • Formulera strategier för ökad resurseffektivitet och cirkularitet baserat på relevanta teorier, metoder och verktyg från flera discipliner.
 • Utvärdera strategier för ökad resurseffektivitet och cirkularitet baserat på relevanta teorier, metoder och verktyg från flera discipliner.
 • Kommunicera muntligt och skriftligt förvärvad kunskap och färdigheter.

Innehåll

En mer cirkulär ekonomi föreslås som ett viktigt bidrag till en mer hållbar, mindre klimatpåverkande, mer resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Åtgärder över hela livscykeln - från design och produktion till användning, återanvändning, reparation, återtillverkning och återvinning - föreslås som ett sätt att bevara värdet hos produkter, komponenter, material och grundämnen så länge som möjligt. Nya möjligheter och krav ställs på företag, användare och policyaktörer i värdekedjan. Kursen syftar till att ge en rik förståelse för den cirkulära ekonomin, dess möjligheter och begränsningar samt exempel på resurseffektiva och cirkulära lösningar i praktiken. Teori, metoder och verktyg från industriell ekologi, produktdesign, produktionsteknik, avfallshantering, supply chain management och offentlig policy behandlas mot bakgrund av den cirkulära ekonomin. Kursen är avsedd för studenter från olika discipliner med målet att studenterna ska kombinera tidigare och ny kunskap till en bred förståelse för cirkulär ekonomi. Kursen består av tre teman där det första presenterar bakgrund, motiv för och grundläggande principer om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Utifrån ett systemperspektiv avhandlas både fysiska resursflöden och aktörer över livscykeln, inklusive alternativ för och konsekvenser av förändring. Det andra temat behandlar design, tillverkning, användning, återanvändning, reparation, återtillverkning, återvinning och avfallshantering. I ett tredje och parallellt tema utforskas verkliga exempel på resurseffektiva och cirkulära lösningar genom olika glasögon, med målet att studenterna gradvis syntetiserar och tillämpar kursinnehållet.

Organisation

Kursen består av en serie föreläsningar som ges av lärare från olika discipliner och av gäster från industri och myndigheter. Övningar ingår som fristående moment och integrerat i föreläsningarna. Ett större projekt genomförs i multidisciplinära grupper. Närvaro på vissa kursmoment krävs för att godkännas på kursen.

Litteratur

Kurslitteraturen är en samling artiklar och rapporter som finns digitalt tillgängliga via Chalmers bibliotek, google scholar eller på kurshemsidan. Allt föreläsningsmaterial (inklusive gästernas) ingår i kurskraven. Litteraturen meddelas på kurshemsidan senast två veckor innan kursen börjar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en individuell skriftlig tentamen samt skriftlig rapport och muntlig presentation av grupprojektet. Kursbetyget bestäms av resultatet på tentamen och grupprojektet. Närvaro på vissa kursmoment krävs för att godkännas på kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-11-19: Tentamenstid Tentamenstid ändrat från Förmiddag till Eftermiddag av Joakim Norbeck
   [2022-01-03 7,5 hp, 0119]
  • 2021-10-18: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Distans av moty
   [2021-10-25 7,5 hp, 0119]