Kursplan för Innovationssystem och sociotekniska omställningar

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInnovation systems and sociotechnical transitions
 • KurskodTEK665
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26118
 • Max antal deltagare40 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 15 hp kurser inom huvudområdet industriell ekonomi, inkl. företagsekonomi, innovationsledning, strategisk ledning, industriell marknadsföring, projektledning etc. 

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna förståelse för (1) innovationsprocessens kollektiva aspekter och hur de kan analyseras, (2) förutsättningar och mekanismer för omställningar av viktiga samhällssektorer som t.ex. energiförsörjning, transporter, bostäder och livsmedel och (3) möjligheter att genom strategiska och politiska insatser påverka innovations- och omställningsprocesser på teknik-, bransch- och sektornivå.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika teoretiska ramverk som beskriver innovations- och omställningsprocesser på teknikområdes-, bransch- och sektorsnivå samt kritiskt diskutera likheter och skilnader mellan olika ramverk;
 • redogöra för faktorer och mekanismer som påverkar förutsättningarna för innovation och omställning av sociotekniska system på teknikområdes-, bransch- och sektorsnivå samt kritiskt diskutera deras konsekvenser för hållbar utveckling i olika samhällssektorer;
 • tillämpa utvalda ramverk i en analys av empiriska beskrivningar av innovations- och transitionsprocesser i en viss sektor; samt
 • kritiskt diskutera i vilken utsträckning innovations- och omställningsprocesser kan påverkas av företag och andra samhällsaktörer samt vilka strategier och politiska styrmedel som kan behövas för att stimulera innovation och omställning

Innehåll

Kursen tar upp olika ramverk och modeller för att beskriva och analysera innovations- och omställningsprocesser på teknik-, industri- och sektorsnivå, t.ex. teknologiska och sektoriella innovationssystem och multi level-perspektivet på sociotekniska omställningar. Kursen tar även upp aspekter kopplade till innovationspolitik och företagsstrategi.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, egen inläsning av litteratur, diskussionsseminarier (vissa med obligatorisk närvaro), grupparbeten med skriftlig och muntlig redovisning samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar som tillkännages senast två veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom ett antal seminarieförberedande uppgifter i grupper om 3-4 studenter med skriftlig och muntlig redovisning, individuella granskningar av en annan grupps inlämningar samt en skriftlig, litteraturbaserad uppgift som utförs individuellt. Det är också obligatorisk närvaro vid vissa seminarier.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.