Kursplan för Design och innovation

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign thinking and innovation
 • KurskodTEK495
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26120
 • Max antal deltagare35 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen har inga krav på särskilda förkunskaper och är öppen för studenter från andra masterprogram.

Syfte

Den här kursen syftar till att introducera studenterna till design thinking. Design thinking är ett sätt att arbeta med användarfokuserad innovation för att adressera problem där inte all kunskap är känd från böran, dvs problemet är i sig okänt/osäkert (wicked problems). Design thinking bygger på fem principer; Användarinvolvering, Problemformulering, Experimentering, Visualisering och Mångfald. Under det senaste decenniet har Design thinking blivit populärt både inom industrin och på myndighetsnivå och utgör en viktig kontrast till det mer linjära synsättet på problemlösning. Det anses utveckla individers kreativa potential och möjliggöra hanteringen av "wicked problems". Den här kursen fokuserar särskilt på kunskapsutveckling genom engagemang i verkliga samhällsproblem. Studenterna arbetar i grupper on 4-5 studenter för att finna lösningar till tre utmaningar (projekt). Genom projekten syftar kursen att stödja förmågeutveckling inom dessa områden: • Etnografiska metoder: Studenterna kommer lära sig enkla etnografiska metoder som tillämpas i projekten, vilket gör att de kommer kunna utföra enklare användarstudier som observationer och intervjuer • Problemformulering och problemförståelse: Studenterna kommer att få lära sig hur man fomulerar och omformulerar problem för att utveckla en systemisk problemförståelse att använda som en bas för fortsatt problemlösning. • Experimentering: När det kommer till design och innovation är det kritiskt att snabbt utvecklas och lära. Experimentering genom visualisering och skapandet av prototyper är en viktig kunskap för att designa och utföra experiment. Studenterna kommer att designa och utföra egna experiment för att utvärdera och utveckla sina idéer. • Kreativitet: Kursen uppmuntrar studenterna att utveckla och testa nya idéer. Det kommer stötta studenterna genom att tillhandahålla metoder för idéutveckling. • Grupparbete: Genom arbete i interdisciplinära grupper, syftar kursen också att utveckla studentens förmåga att arbeta i grupp, och öka medvetenheten om sin egen roll i grupper. • Reflektion: Studenterna kommer att lära sig betydelsen av reflektion i innovationsarbete och utöva det genom att arbeta med en reflektionsdagbok och reflektionsövningar. • Presentationsteknik: genom kursen lär sig studenterna att förklara och använda grundläggande metoder för presentation och storytelling. . Förmågeutvecklingen kommer att stödjas av reflektionstillfällen där individuella erfarenheter kommer diskuteras i relation till teorier och forskningsresultat.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

• Redogöra för vilken roll design kan spela i innovationsarbete och under vilka förutsättningar design kan skapa värde. • Hantera osäkra problem på ett användarfokuserat sätt. • Tillämpa enklare etnografiska metoder. • Visualisera idéer genom att använda enklare tekniker för prototyper och visualisering. • Förbättra resultat av grupparbete genom en utökad medvetenhet om deras egen roll i en grupp och hur de påverkar gruppens resultat.

Innehåll

Den här kursen introducerar design thinking som ett sätt att använda design i innovationsarbete. Kursen inkludera föreläsningar om design och innovation, men består i huvudsak av tre utmaningar (projekt) där studenterna lär sig att använda design thinking genom att tillämpa det. För varje projekt utökas komplexiteten. • Det första projektet exponerar studenterna för teorier om designprocessen. Det introducerar studenterna till ämnet och guidar dem genom en enkel utmaning. Projektet utförs på schemalagd tid. • Det andra projektet exponerar studenterna till teorier om wicked problems och iterationer. Studenterna förväntas arbeta med det andra projektet som rör en verklig utmaning i sina projektgrupper mellan föreläsningar och presentera resultatet för den större gruppen vid nästföljande tillfälle. • Det tredje projektet är ett öppet projekt där studenterna får testa sina nya förmågor med en industripartner. Genom att arbeta med en verklig utmaning utmanas studenterna att fundera på implementering av de föreslagna koncepten och därmed också relatera till affärs- och teknikaffärsaspekter. En mer detaljerad beskrivning av kursen, inklusive litteratur och datum kommer att anges i kurs PM som kommer finnas tillgänglig två veckor före kursstart. I kurs-PM finns också en beskrivning av innehållet i portfolion.

Organisation

Det grundläggande antagandet för den här kursen är att design thinking bäst lärs ut genom tillämpning (experiental learning). Studenterna förväntas aktivt delta i kursen och i de tre projekten. Eftersom kunskap och förmågor byggs upp gradvis under kursen är närvaro och deltagande obligatoriskt. Utöver schemalagd tid förväntas studenterna arbeta med sina projekt (samla data, bygga prototyper etc) mellan föreläsningar. Begränsad handledning kommer att ges till det tredje projektet.

Litteratur

Kurslitteraturen kommer att anges i kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras både baserat på individuellt arbete och de projekt som utförs i grupp. Utvärderingen kommer att inkludera respektive projekts resultat, process och presentation. Examinationsmomenten redovisas i kurs-PM.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.