Kursplan för Hållbara transporter

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable transportation
 • KurskodTEK465
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi, Maskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 39121
 • Max antal deltagare90 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Motsvarande en teknisk grundexamen

Syfte

Kursen behandlar tekniska åtgärder och politiska styrmedel för att minska transportsektorns miljöeffekter. Alternativa bränslen och innovativ fordonsteknik kommer att vara en nödvändig del för en hållbar transportsektor. Dessa alternativa bränslen kan också ge betydande negativa bieffekter, men också generera stora utmaningar, t.ex. konkurrens med livsmedelsproduktionen, resurstillgänglighet och markanvändningseffekter. Syftet med kursen är att studenterna skall nå en förståelse för problemets karaktär och dess omfattning, samt utmana både rådande syn på lösningarar och ponteniella framtida.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - Förklara transportsektorns ohållbara effekter - Analysera möjligheterna och utmaningarna av alternativa bränslen och innovativa fordonstekniken för vägtransportsektorn - Analysera möjligheterna och utmaningarna med alternativa transportsätt - Analysera möjligheterna och utmaningarna för transportpolitiska åtgärder.

Innehåll

Kursen tar ett helhetsperspektiv på transportsystemet inklusive person- och godstransporter. Föreläsningarna i kursen inkluderar: 1) Ohållbara effekterna av olika transportsätt, t.ex. personbilar, lastbilar, järnväg, sjöfart och luftfart 2) Alternativa bränslen och innovativ fordonsteknik, t.ex. biobränslen, hybrid- och elfordon, väte och bränsleceller, etc. 3) transportpolitiska åtgärder, t.ex. trängselavgifter, etc. Kursen är relaterad till "ITR362 - Hållbar logistik", som fokuserar på godstransporter och logistik. Kurserna kompletterar varandra, men kan läsas var för sig också.

Organisation

Kursen har tre huvudkomponenter: 1) bakgrund och expert föreläsningar, 2) seminarier och 3 en fallstudie. Föreläsningarna ger en grundläggande förståelse för de ämnen som behandlas i kursen. Dessa grundläggande föreläsningarna kompletteras med expert-föreläsningar från industri / politik / forskningsinstitut / etc. Seminarierna används för att stimulera debatt och stärka förståelsen för möjligheter och utmaningar för transport teknik och politiska åtgärder. Fallstudien är gruppuppgifter och används för att tillämpa den utvecklade kunskaper på ett praktiskt exempel.

Litteratur

En samling av tidskriftsartiklar och olika rapporter. En uppdaterade litteraturlistan publiceras på kursens hemsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För en bättre integrering av examination med föreläsningar och ett ökat samarbete mellan studenterna, har denna kurs en kontinuerlig examination baserad på inlämningsuppgifter (som ska skrivas under kursens gång) i from av små tentor, hemtentor och fallstudier (ca 1 inlämmingsuppgift i varje vecka). Båda små tentor, hemtentor och fallstudier kommer att bidra till kursens betyg. Deltagande i vissa föreläsningar och seminarier är obligatoriskt. Kursens organisation och examination kräver regelbunden närvaro och aktivt deltagande.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.