Kursplan för Ingenjören och samhället

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe engineer in society
 • KurskodTEK390
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68125
 • Max antal deltagare50
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0111 Inlämningsuppgift 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
0211 Tentamen 5,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp5,5 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att förbereda teknologerna inför en yrkesroll i samspel med ett komplext samhälle samt fördjupa teknologernas förståelse kring ingenjörsyrkets roll och utveckling i ett historiskt perspektiv. Kursen syftar även till att öka förståelsen hos de blivande ingenjörerna för teknikens konsekvenser - såväl önskade som oönskade - samt att utifrån begrepp som makt, inflytande och ansvar belysa teknikens och ingenjörens ställning i samhället. En viktig utgångspunkt i kursen är ingenjörsyrkets, teknikens och den industriella produktionens föränderlighet och utveckling i samspel med det omgivande samhället.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Redogöra för ingenjörsyrkets och ingenjörsutbildningens utveckling och roll i ett historiskt perspektiv. Redogöra för den industriella produktionens tillblivelse och utveckling. Redogöra för och reflektera över den moderna industriella produktionens förutsättningar och effekter. Redogöra för och reflektera över förhållandet mellan teknik och vetenskap. Reflektera över etiska dilemman i samband med teknik- och produktionsutveckling. Reflektera över sin yrkesroll och sitt professionella ansvar såväl som sin medborgarroll i förhållande till en hållbar teknisk och samhällelig utveckling. Ha viss kännedom om andra, företrädesvis samhällsvetenskapliga, vetenskapliga discipliner och förhållningssätt samt viss förmåga att tillämpa dessa i syfte att förstå teknikens och ingenjörens roll i samhället. Kunna använda ett kritiskt och kreativt tänkande i grupp i syfte att identifiera möjliga förändringar på mikro-, meso- eller makronivå för att åstadkomma en hållbar teknik- och samhällsutveckling. Reflektera över hur fakta skiljer sig från värderingar, identifiera etiska dilemman och att kunna tillämpa och diskutera etiska avvägningsprinciper, samt acceptera att avvägningar baseras på såväl fakta som värderingar och att olika värdegrunder kan ge olika utfall.

Innehåll

Kursens första del behandlar ingenjörsyrkets och ingenjörsutbildningens framväxt och utveckling i historisk belysning. Kursens andra del handlar om den industriella produktionens tillblivelse och utveckling utifrån ett teknikhistoriskt perspektiv. Kursens tredje och avslutande del handlar om den moderna industriella produktionen - dess förutsättningar och effekter.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar parallellt med ett antal obligatoriska övningsuppgifter samt seminarier. Undervisningen består av föreläsningar och övningar ca. 45 timmar, projektarbete ca. 60 timmar samt enskilt arbete ca.100 timmar.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs: Godkänt på skriftlig hemtentamen. Godkända skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. Närvaro och aktivt deltagande vid minst 80 % av lektioner och handledningar, alternativt godkänd extra hemtentamensfråga för de studenter som inte når upp till 80 % närvaro. Betygsskala: 5, 4, 3, underkänt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.