Kursplan för Finansiell analys och värdering

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFinancial statement analysis and corporate valuation
 • KurskodTEK341
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68125
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2023 em L DIG
 • 04 Jan 2024 fm L DIG
 • 22 Aug 2024 em L DIG
0210 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

 

Syfte

Denna kurs syftar till att ge deltagarna verktygen för att förstå och utföra finansiell analys och värdering av företag och deras aktier. Genom att förstå företagets finansiella rapporter, metoder för värdering och ekonomiska principer, kommer deltagarna att skaffa sig en djupare förståelse för företagsverksamhet och hur man skapar värde för aktieägare. Detta ger även en bättre förmåga att kommunicera med ekonomer och finansiella specialister samt fatta kvalificerade beslut för att uppnå ekonomiska mål

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Studenterna ska förstå grundläggande företagsekonomiska begrepp kopplade till årsredovisningens olika delar (t.ex. intäkter, kostnader, tillgångar och skulder).
 • Studenterna skall på en översiktlig nivå  förstå hur en aktiemarknad fungerar och även förstå teorier kring hur aktier värderas (t.ex. teorier om effektiva aktiemarknader).
 • Studenterna ska förstå årsredovisningens innehåll (t.ex. balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys).
 • Studenterna ska förstå finansiella nyckeltal som mäter företagets tillväxt, lönsamhet, finansiella styrka och effektivitet (t.ex. räntabilitet, soliditet, omsättningshastighet).
 • Studenterna ska förstå koncepten av socialt ansvarstagande och hållbarhet inom företagsvärdering, och hur det kan påverka företagens långsiktiga värde.
Färdigheter och förmågor
 • Studenterna ska kunna analysera och utvärdera ett företags ekonomiska resultat, finansiella styrka och effektivitet.
 • Studenterna skall förstutvärdera ett företags operativa och finansiella risker och förklara hur dessa relaterar till företagets värdering.
 • Studenterna ska kunna tillämpa olika företagsvärderingsmodeller (så som jämförande värdering, substansvärdering och värdering baserad på kassaflöden, utdelningar och residualvinster) och med dessa och utföra en enklare värdering av ett företag.
 • Studenterna ska kunna använda Excel som verktyg vid finansiella analys och värdering.
 • Studenterna ska kunna presentera en finansiell analys och vördering med hjälp av olika tekniker (t.ex. Excel, Word, PowerPoint).
Värderingsförmåga och förhållningssätt.
 • Studenterna ska känna till för- och nackdelar med olika värderingsmodeller.
 • Studenterna ska kunna utifrån en finansiell analys av ett företags ställning kunna föreslå förbättrande åtgärder.
 • Studenterna ska kunna presentera en finansiell analys av ett företag inför en grupp.

Innehåll

Kursen inkluderar metoder och verktyg för finansiell analys och värdering. Föreläsningar och övningar varvas med projektarbete där de teoretiska kunskaperna kommer till praktisk tillämpning. Kursen inkluderar: - Grundläggande ekonomiska begrepp - Balansräkning - Resultaträkning - Kassaflödesanalys - Finansiering - Ekonomiska nyckeltal - Företagsvärdering - Konkurrent- & branschanalys - Beräkning av risk kontra finansiell struktur ("hävstångsformeln") - Totalanalys av lönsamhet ("du Pont-modellen") Kursdeltagarna genomför i grupper ett projektarbete där ett med syfte att genomföra en finansiell analys och värdering av ett företag.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av en kombination av föreläsningar och övningar samt ett större projektarbete som genomförs i grupp.

Litteratur

 • Hjelström, T. Isaksson, A & Nilsson, H, Företagsvärdering: med fundamental analys, (2:a upplagan) Studentlitteratur, Lund, 2022
 • Övrig litteratur meddelas vid kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgift (praktikfall). Graderade betyg (3, 4 och 5) sätts utgående från tentamensresultatet. För slutbetyg krävs godkänd tentamen samt godkänt praktikfall.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.