Kursplan för Strategic management and economics of intellectual property

Kursplan fastställd 2021-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStrategic management and economics of intellectual property
 • KurskodTEK315
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26116
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 02 Jun 2023 em J
 • 07 Okt 2022 fm J
 • 17 Aug 2023 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte


Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen ska studenten kunna:
1. Identifiera och analysera (kvalitativt och kvantitativt) IP-frågor och formulera internationella IP-strategier i samband med ny teknik och innovationer på företags- och affärsnivå.
2. Identifiera och analysera IP-politiska frågor i samband med teknik och innovationspolitik på internationell makronivå.
3. beskriva och använda modeller, metoder och verktyg, såväl kvalitativa som kvantitativa, för strategisk ledning och ekonomisk IP-analys, och tolka resultaten därifrån.
4. Applicera och kombinera olika disciplinära perspektiv från management, ekonomi, juridik och teknik (MELT) i analyser och beslutsprocesser relaterade till strategiska teknologirelaterade affärsproblem .
5. Förhandla enkla IP-relaterade affärer.
6. Använda grundläggande internationell immaterialrätt, och relatera det till teknik och IP-baserade frågor.
7. Använda och kritisera professionellt material som rör strategisk ledning och ekonomi av IP, med dess nyckelbegrepp och distinktioner.
8. Använda fackspråk relaterat till ledning av IP och IP-ekonomi.

Innehåll

Detta är en kurs i en ny gren av industriell ledning och ekonomi med snabbt ökande betydelse globalt i gamla såväl som nya industrier. Kursen uppstår ur ett behov av att ge avancerade studenter inom ingenjörskonst och management begrepp och verktyg för att analysera olika immateriella rättigheter (IP) och relaterade aspekter i det större sammanhanget av innovation och entreprenörskap.

Organisation

Kursen består av en serie föreläsningar, övningar och case-diskussioner. Föreläsningarna kommer vanligen omfatta interaktiva sessioner under vilka studenterna lär sig genom och om interaktion, argumentation och kommunikation. Gruppövningar och spel används för att träna studenternas förmåga att tillämpa de teorier och modeller som presenteras på föreläsningarna.

Språket i kursen är engelska.

Litteratur

Se kurs-pm för den senaste informationen kring litteratur.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen av kursen består av en skriftlig sluttenta samt obligatoriska moment.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.