Kursplan för Ledning av öppen innovation och nätverksbaserade marknader

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManagement of open innovation and network-based markets
 • KurskodTEK306
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Laboration 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att få tillträde till denna kurs, måste sökande ha klarat en av de grundläggande kurserna inom immaterialrätt, antingen CIP058 eller TEK350 samt vara allmänt behöriga till att läsa valbara kurser på Chalmers i deras fjärde år (fjärde klass).

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenter kunskaper och verktyg som krävs för att skapa och hantera strategier för öppen innovation från både forsknings-och utvecklings- samt kommersialiseringsperspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Definiera och förklara grundläggande egenskaper för öppna kunskapsplattformar och hur de kan bidra till etablering och utveckling av kunskapsutbyte.
- Förklara och kritiskt diskutera hur man etablerar, utvecklar och hanterar kontrollerad öppenhet i samverkan.
- Förklara och kritiskt diskutera hur öppna innovationsprocesser i publik-privat samverkan kan generera samhälleliga värden.
- Identifiera och implementera de facto och formella standarder som del av marknads- och affärsstrategier.
- På rättslig grund konstruera och hantera immateriell egendom som byggstenar för standarder och öppna kunskaps- och innovationsplattformar.
- Konstruera och hantera strukturell kontroll av samarbets- och marknadsstrukturer med utgångspunkt i öppna innovationsprocesser och standarder.
- Värdera hur öppna innovationsmodeller- och strategier ligger till grund för etablering, utveckling och hantering av kunskapsbaserade verksamheter och nyttiggörandeprocesser.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge studenter en teoretisk och praktisk förståelse att kunna definiera, etablera samt konstruera affärs- och nyttiggörande strategier för öppen innovation. Kursen fokuserar på identifiering, utveckling och distribution av kunskap som nyckelresurs för värdeskapande, samt att identifiera olika affärslogiker och värdeskapandemodeller där individers och organisationers kunskap genererar värde och starka positioner i nätverksbaserade samarbets- och nätverksstrukturer.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier med tyngdpunkt på teoretisk kunskap i kombination med praktisk förståelse genom t ex fallstudier och erfarenhetsutbyte med gästlärare från relevanta områden. Fallstudierna utgår från olika modeller av öppna innovations- och nyttiggörandeprocesser där studenter arbetar i tvärvetenskapliga studiegrupper.

Litteratur

Se separat lista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna betygsätts på deras prestationer i seminarier samt individuella och grupp inlämningsuppgifter, i form av skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. Närvarande vid samt aktivt deltagandet i seminarier är obligatoriska.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.