Kursplan för Research methodology

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnResearch methodology
 • KurskodTEK291
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36120
 • Max antal deltagare70
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om och praktisk träning i metoder och färdigheter som används i forskning och utredningar. Studenten skall uppnå en förmåga att kunna välja mellan alternativa sätt att samla in, hantera och analysera data, uppnå förmågan att genomföra en studie i enlighet med etiska principer och kunna värdera trovärdigheten i forskningsdata och analyser. Kursen har också målsättningen att förbättra studentens förmåga att presentera forsknings- och utredningsresultat samt att kunna värdera och välja metoder för ett examensarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för centrala metodologiska frågor inom forskning om socioteknisk förändring.
 • Redogöra för olika samhällsvetenskapliga metoder och deras användning inom kritisk analys.
 • Identifiera vanligt förekommande misstag i tillämpningar av olika forskningsmetoder.
 • Identifiera etiska problem associerade med olika metoder och diskutera hur de kan lösas.
 • Reflektera kritiskt över metodval och förstå konsekvenserna av att välja en metod framför en annan.
 • Rekonstruera metodologin i publicerade vetenskapliga artiklar och rapporter och analysera resultatens beroende av de metoder som valts.
 • Bedöma lämpligheten av olika metoder i relation till de forskningsfrågor som ska besvaras.

Innehåll

 • Introducerar metodologiska diskussione
 • Klargör metodologiska utmaningar
 • Introducerar forskningsetiska riktlinjer
 • Identifierar etiska dilemman i forskningsprocessen
 • Tillämpa metodologiska principer i analys av vetenskapliga publikationer
 • Tillämpa kvalitativa datainsamlidgstekniker
 • Bearbeta insamlad kvalitativ information
 • Analysera empiriskt material

Organisation

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Litteratur

Se kurshemsidan för aktuell information.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en individuell hemtentamen samt två obligatoriska moment: en gruppuppgift som redovisas skriftligt och muntligt och en uppgift som görs i par med skriftlig redovisning och peer-granskning.  

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-03-01: Examinator Examinator Catharina Landström (catlan) tillagt av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]