Kursplan för Idéutvärdering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIdea evaluation
 • KurskodTEK218
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07126
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Laboration 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp4 hp3,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast studenter som antas till programmet Entrepreneuship and Business Design är behöriga att gå kursen, på grund av programmets laboratoriebaserade pedagogik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna färdigheter i att förbereda och genomföra utvärderingar av entreprenöriella och innovativa idéer/projekt i tidiga utvecklingsstadier, där de införlivar sociala, ekonomiska, miljömässiga och hållbara perspektiv

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Demonstrera kunskap och terminologi kring metoder och innehåll för utvärdering av idéer/projekt
- Visa utvecklade färdigheter i att beskriva, analysera och fatta beslut om en idé/ett projekt när det gäller t.ex. artefakt, intressenter och kontext
- Visa färdigheter i att bestämma värdevisioner kring framtida användningsområden, inklusive kund-, samhälls- och affärsnytta och potential.
- Visa färdigheter i att formulera behov för ytterligare verifiering, inklusive resursanalys, kompetensbehov och potentiella kompromisser
- Visa förmåga att vidareutveckla etiska aspekter såväl som aspekter på hållbar utveckling av idé-/projektutvärderingar, bland annat hur man kan relatera professionellt till olika intressenter i entreprenöriella och innovativa utvecklingsprocesser
- Visa förmåga att arbeta i grupp på flera nivåer och där integrera olika intressenters perspektiv och motivation
- Demonstrera färdighet i att kommunicera och presentera en idé-/projektutvärdering inklusive att styrka med argument och den akademiska kommunikationen

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring komponenterna i teamet och idé-/projektutvärderingsprocessen med särskild tonvikt hållbar entreprenöriell och innovativ utveckling. Teman som behandlas är följande:

- Ramverk för idé-/projektutvärdering
- Ramverk för professionellt samarbete
- Relationshantering med gruppdynamik och rollen som konsult/analytiker
- Intressentanalys och -medvetenhet
- Kompetensbehov
- Utveckla kriterier för att fatta beslut
- Scenario planering, backcasting och andra former av analysverktyg
- Verifiering och reflekterande skattning av beslut

Organisation

Kursen är laborativ, centrerad kring självständiga grupparbeten kring en eller flera specificerade idéer/projekt. Handledda workshops bidrar med struktur, riktlinjer och ramverk som studenterna självständigt applicerar, skattar, reflekterar och rapporterar kring. Utvärderingsuppgifterna är iterativa. Studenterna förväntas nytta workshopparna som en möjlighet att ställa frågor och förankra sin förståelse. De idéer och projekt som ska utvärderas är verkliga och i tidiga utvecklingsstadier och kan komma från offentliga liksom privata aktörer, det förväntas därför att en lyhördhet för IP upprätthålls.

Litteratur

Alänge, Sverker and Lundqvist, Mats, (Eds.), Sustainable Business Development - Frameworks for Idea Evaluations and Cases of Realized Ideas, Chalmers University Press, boken är nedladdningsbar som gratis pdf.

Ytterligare material som publiceras på Canvas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna får betyg på deltagande på obligatoriskt schemalagda laborationer, och genom presentation av idéutvärderingar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-10-29: Block Block B tillagt av Mats Lundqvist
   [Kurstillfälle 1]