Kursplan för Hantering av varumärkesidentiteter

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBrand management
 • KurskodTEK211
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07115
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2021 fm J
 • 08 Jun 2021 fm J
 • 16 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter antagna till programmet Entrepreneurship and Business Design ges prioriterad plats på kursen på grund av programkrav, inklusive stark integration med laborationsbaserad pedagogik. Eventuella återstående platser på kursen är öppna för andra behöriga sökande, dvs. personer som är allmänt behöriga till valbara kurser på Chalmers på sitt fjärde år (fjärde klass).

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna grundlig teoretisk kunskap, så väl som praktisk erfarenhet, kring uppbyggnaden och hanteringen av varumärken. Kursen syftar också till att generera insikt i hur varumärken utgör intellektuella tillgångar, samt hur de kan hanteras i teknik- och kunskapsbaserade affärssammanhang och innovationer för att generera värde. Kursen har särskilt fokus på samspelet mellan affärsmässiga och juridiska aspekter relaterade till uppbyggnad och användning av varumärken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Definiera och förklara varumärken och andra immateriella rättigheter som verktyg och byggstenar för konkurrenskraftiga positioner i nyttiggörande- och affärsskapandeprocesser.
- Förklara och kritiskt diskutera hur varumärken och andra immateriella rättigheter bidrar till värdeskapande i nyttiggörande- och affärsskapandeprocesser.
- Kunna tillämpa varumärkes- och andra immaterialrättsliga informationskällor för att identifiera och konstruera intellektuella tillgångar och kreativa skapelser som egendom, och portföljer av egendom, för kontrollerbara kommunikationsprocesser och kommunikationsstrategier.
- Kunna tillämpa immaterialrätts- och andra omvärldsinformationskällor för att utvärdera intellektuella tillgångar och kreativa skapelser som konkurrenskraftiga resurser och positioner på produkt och tjänstemarknader.
- Visa värderingsförmåga kring hur portföljer av kreativa skapelser som intellektuella tillgångsportföljer bidrar till hållbara nyttiggörandeprocesser och hållbar affärsutveckling.
- Analysera och värdera etiska och moraliska förhållningssätt i relation till varumärkeskonstruktion, marknadskommunikation och marknadsföringsstrategier för teknikbaserade innovationsprocesser.


Innehåll

Syftet med kursen är att ge praktisk och teoretisk kunskap för att kunna identifiera och etablera kännetecken i förhållande till teknikbaserade innovationer samt hantera kommunikationsprocesser kopplade till t ex projekthantering, samverkansarenor, marknadsstrukturer, produktutveckling och andra kommunicerbara fenomen och konstruktioner. Kursen tar utgångspunkt i immaterialrättsliga konstruktioner (varumärkesskydd, upphovsrätt och mönsterskydd) och andra rättsliga verktyg (inklusive marknadsföringsrätt och kontraktsrätt) för att utforma relevanta kontroll- och nyttiggörande strategier som är nödvändiga för att entreprenörer och personer i ledande ställning skall kunna ta underbyggda beslut för verksamheten.

Organisation

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Studenter arbetar i huvudsak med att identifiera och utvärdera känneteckens- och kommunikationsprocesser samt hur man konstruerar förmåga att kontrollera känneteckensbaserade koncept. En stor del av kursen genomförs via grupparbete där studenter formerar tvärvetenskapliga studiegrupper. Undervisningen i grupparbetet utgår från en rollspelspedagogik med fokus på roll, förmåga och normer i en simulerad innovationsmiljö. Till grund för grupparbetet ligger stödjande föreläsningar som tillsammans med kurslitteratur ger den teoretiska basen som behövs för att uppnå goda studieresultat

Litteratur

Se separat lista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna betygsättas beroende på deras prestationer i form av skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och en sluttenta.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-12-04: Examinator Examinator ändrat från Ulf Petrusson (ulfpet) till Karen Williams Middleton (karwil) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]