Kursplan för Produktionsstrategi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManufacturing strategy
 • KurskodTEK195
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34122
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2022 em J
 • 08 Okt 2021 fm J
 • 25 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma som för MPPEN-programmet

Syfte

Produktionsstrategi handlar om hur företag kan använda sina produktionsresurser för att framgångsrikt konkurrera på sina marknader. Den utgår från företagets resurser och förmågor. Kursen i produktionsstrategi är utformad med praktiska ramverk och modeller för implementering och analys av produktionsstrategier. Kursens huvudsyfte är att utveckla studenternas förmåga att utveckla och analysera produktionsstrategier.
Förutom kursens huvudsyfte syftar också kursen till att ge studenterna tillfälle till att använda och utveckla ett antal viktiga förmågor: rapportskrivning, presentationsteknik, lagarbete och förmågan att kommunicera idéer klart, logiskt och entusiastiskt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Visa förståelse för hur produktionsstrategi kan användas för att styra organisationers operativa aktiviteter och affärsstrategiutveckling.
 • Tillämpa konceptuella verktyg och modeller för att analysera produktionsstrategi och därigenom förbättra organisationers prestanda
 • Känna till produktionens påverkan på hållbarhet och hur produktion kan bidra till ett hållbart samhälle
 • Visa förståelse för hur digitalisering, i kontext av Industri 4.0, påverkar produktionsstrategier och -processer
 • Formulera en förbättringsplan för produktionsstrategisk inriktning

Innehåll

Kursen är uppbyggd runt flera olika delar. En kort beskrivning av dessa delar finns nedan.
 • Introduktion till produktionsstrategi. Den första delen ger studenterna en grundläggande förståelse för hur strategi kan användas för att skapa ett sammanhang mellan produktionen och produktionsledningen. Inledningsvis fokuseras på modeller över företagsstrategier. Därefter går vi ner på operativ nivå och ser hur produktionen kan bidra till företagets framgång.
 • Fokuserad produktion är ett viktigt angreppssätt. Idén är att det är bättre för produktionen att fokusera på ett begränsat antal mål än att tillfredsställa alla krav med ett och samma system. Studenterna får därigenom en insikt i betydelsen av att minimera variationerna för att skapa effektivitet.
 • Köpa/sälja-besluten är fundamentala i produktionen. Även förläggning av produktionsenheter och dess storlekar är viktiga ställningstaganden. Felaktiga beslut kan härigenom skapa stora problem och enorma kostnader för företagen. Studenterna får här en insikt i viktigheten av dessa beslut och dess konsekvenser. - Försörjning. Normalt skapas bara ett begränsat värde inom företaget. De största kostnaderna utgörs av köpta komponenter och tjänster. Därför är det av yttersta vikt att detta görs effektivt och att rätt leverantörer väljs. I denna problematik ingår naturligt förläggning av produktion, nära leverantörer eller nära marknad, global spridning med mindre enheter eller koncentrerat med skalfördelar.
 • Teknologistrategi. Det är av yttersta vikt att tänka strategiskt även vid utveckling av sin processteknologi. Olika processalternativ behöver ställas mot varandra och utvärderas så att det som är det strategiskt bästa väljs, inte bara det som ser ut att vara bäst för stunden.
 • Produktionsförbättringar. Förbättringar av produktionen är nödvändiga för företagen att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Studenterna tränas i att utvärdera om, och i så fall vilka, förbättringar som är lämpliga.
 • Produktionsstrategins processer. Den sista delen handlar om att utveckla en produktionsstrategi. Tre aspekter är speciellt i fokus: lämplighet, uthållighet och risk. Modeller för formulering av dessa utmaningar diskuteras.
En viktig aspekt i kursen är hållbarhet i alla dess tre dimensioner ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Organisation

Lärandeaktiviteterna i kursen består av föreläsningar (inkl gäst-sessioner), seminarier, övningar/praktikfallsdiskussioner, och projektaktiviteter.

Obligatorisk närvaro gäller för seminarier, gästsessioner, och projektpresentationer.

Litteratur

Slack and Lewis "Operations Strategy" (i senaste utgåvan).

Ytterligare artiklar tillkommer. Dessa tillgängliggörs via kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursexaminationen består av en kombination av aktiviteter:
 • Individuell, skriftlig tentamen. Muntlig tentamen kan ersätta den skriftliga examinationen, om få studenter har registrerat sig för tentamen. Vid sådana tillfällen meddelas detta de studenter som är anmälda till tentamen senast två kalenderveckor före tentamen.
 • Grupprojekt
 • Aktivt deltagande i seminarier och under aktiviteter med externa gäster (gäst-sessioner)
Obligatorisk närvaro gäller för seminarier, gästsessioner, och projektpresentationer.

För slutbetyg krävs godkänt resultat på samtliga examinerande aktiviteter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning tillåten