Kursplan för Research design and methods

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnResearch design and methods
 • KurskodTEK191
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26125
 • Max antal deltagare90 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2024 fm J DIG
 • 26 Aug 2024 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är obligatorisk för MEI-programmet. Förkunskapskrav utgörs av kursen Technological Change and Industrial Transformation

Syfte

Kursen introducerar och utbildar studenter i hur man planerar, genomför och presenterar empiriska undersökningar av problem. Studenterna lär sig att formulera frågeställningar, välja lämplig empirisk metod, analysera kvalitativa och kvantitativa data, presentera och rapportera uppgifter och rön, reflektera över och motivera metodval samt förstå etiska aspekter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(a) - Formulera praktiskt eller akademiskt relevanta frågor (b) - Beskriva och diskutera relationen mellan forskningsdesign, forskningsmetoder och dataanalys för att besvara forskningsfrågor (c) - Strukturera och utföra en praktiskt eller akademiskt orienterad empirisk undersökning baserat på relationen mellan forskningsdesign, forskningsmetoder och dataanalys (d) - Värdera eller avgränsa databehov i relation till forskningsfrågan, relevanta modeller och ramverk (e) - Dra slutsatser från en empirisk undersökning och kommunicera resultaten till en målgrupp (f) - Förstå kvalitetskriterier och etiska konsekvenserna av val och angreppssät (g) Kritisk reflektera över metodval och förstå konsekvenserna av val av en given metod i förhållande till andra möjligheter.

Innehåll

Kursen introducerar ämnet forskningsdesign och forskningsmetodik och diskuterar tillämpningar och relevans. Kursen ger också en översikt över tillgängliga metoder och en fördjupad diskussion om de mest relevanta metoderna samt diskuterar betydelsen av kristikst tänkande.

Organisation

Kursen är organiserad som föreläsningar, övningar och inlämningar och både individuelt och i grupp.

Litteratur

Kurslitteraturen anges i kurs-pm.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen sker genom obligatoriska seminarier  och workshops med inlämning och muntliga redovisningar samt skriftlig tentamen enligt kursplanen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2024-02-01: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0123 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination