Kursplan för Projekt i verksamhetsutveckling

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOperations improvement project
 • KurskodTEK165
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36118
 • Max antal deltagare25
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
0207 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Prospective students need to be registered on the Master s Programme in Quality and Operations Management, including knowledge from the basic courses in the Quality and Operations Management Master Program.

Syfte

Det övergripande syftet för denna kurs är att studenterna skall få möjlighet att tillämpa sina kunskaper inom området Operations Management på ett praktiskt projekt. Studenterna kommer att arbeta med verkliga problem i ett företag. Företagsprojekten har ett antal delsyften, som exempelvis:
- Studenterna får möjlighet att tillämpa sina kunskaper som de fått genom andra kurser inom masterprogrammet Quality & Operations Management
- Praktisk träning i projektplanering, och projektledning
- Projektet kräver arbete i team
- Förändringsledning är centralt i varje projekt, att genomföra verkliga förändringar i ett företag

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Förstå vad som krävs för att arbeta med praktiska förbättringsprojekt inom området Operations Management (Verksamhetsutveckling).

- Ha förmåga att identifiera, formulera och lösa komplexa problem.

- Ha förmåga att förbättra organisatoriska processer, genom att välja lämpliga vetenskapliga och analytiska tillvägagångssätt.

- Tillämpa kvantitativa och kvalitativa verktyg för att förbättra organisatoriska processer.

- Planera, och genomföra, ett verkligt förbättringsprojeket i ett företag.

- Ha förmåga att kunna kommunicera sina slutsatser

- Förstå en del av utmaningarna/svårigheterna relaterade till att genomföra en förändring i ett företag.

-Förmåga att kunna ta hänsyn till olika etiska aspekter i genomförandet av intervjuer.

Innehåll

Huvuddelen av denna kurs är att arbeta med företagsprojektet. Men kursen innehåller också ett antal föreläsningar som syftar till att presentera och diskutera en del frågor som är centrala för att genomföra detta projekt. Ämnen som tas upp är exempelvis projektplanering, projektgenomförande och förändringsledning.

Organisation

Huvudfokus i kursen är företagsprojektet. som genomförs i grupper om 4-6 studenter. Varje grupp har möjlighet till regelbunden handledning av en handledare på Chalmers under kursens gång. Kursen innehåller också ett antal aktiviteter vid vilka samtliga projektgrupper träffas, exempelvis presentation av planeringsrapporter, projektmöten, och slutpresentation av projekten. Dessutom innehåller kursen ett antal föreläsningar som syfter till att stödja grupperna att genomföra sina projekt.

Litteratur

Denna kurs täcker in ett stort område av litteratur. Varje projekt är unikt, och det krävs därför olika litteratur för att genomföra respektive projekt. Dessutom kommer ett antal artiklar att användas till respektive föreläsning i kursen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av tre olika delar, projektrapporten och en komplett projektdagbok, samt närvaro vid obligatoriska moment (som exempelvis obligatoriska föreläsningar, presentation av planeringsrapporter och slutpresentation av projekten). Projektrapporten kommer att betygssättas (betyg U, 3, 4 eller 5).