Kursplan för Kontraktsrelationer i byggandet

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnConstruction contract relationships
 • KurskodTEK140
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 88119
 • Max antal deltagare75
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2021 em J
 • 09 Apr 2021 fm J
 • 25 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behöriga är studenter antagna till masterprogrammet DCPM. Även studenter som har fullgjort 30hp i andra kurser på masternivå inom arkitektur eller samhällsbyggnadsteknik är behöriga.

Syfte

Kontraktet är förmodligen den mest grundläggande institutionen för privaträtt. Ett kontrakt är ett rättsligt bindande avtal mellan två eller flera parter som definierar villkoren kring utbyte av varor och tjänster. Byggprojekt genomförs i samarbete mellan ett flertal företag och andra organisationer. Grunden för samarbetet innefattar ett behov av informationsutbyte mellan parterna och att de interorganisatoriska relationerna hanteras både med avseende på risker och ansvar enligt definitionen i det formella kontraktet, och även mjukare aspekter och etiska frågeställningar. Syftet med denna kurs är att ge studenterna kunskap som skapar förståelse för kontraktens roll i projektarbetet inom byggbranschen. Kursen kommer dessutom att ge studenter kunskap om såväl formella som informella sociala förutsättningar för samverkan - oavsett om de är avtalsenliga eller inte. Slutligen kommer kursen att introducera studenterna till frågor relaterade till upphandling och lagstiftning eftersom de är nära sammankopplade med kontrakten och skapar förutsättningarna för en framgångsrik kontraktsrelation i byggandet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap:
 • Förstå vad ett kontrakt är utifrån olika teoretiska perspektiv
 • Förstå grundläggande principer i allmän avtalsrätt
 • Identifiera och beskriva centrala aspekter inom offentliga bestämmelser, inklusive principer för hållbar upphandling
Färdigheter:
 • Beskriv och analysera skillnader mellan rättssystem, traditioner och faser
 • Tillämpa kunskap om avtalsrätt vid analys av ärenden
 • Analysera och jämföra formella och informella grunder för relationer
 • Analysera aktiviteter för att främja förtroende, samarbete och innovation i projektrelationer
Kompetenser:
 • Utvärdera avtals- och upphandlingsarrangemang som är lämpliga för ett specifikt projekt
 • Definiera, formulera och lösa kontraktsfrågor genom processbaserad pedagogik
 • Kritiskt reflektera över kontraktens roll i byggförhållanden (projekt)

Innehåll

 • Organisation av byggbranschen: typer av företag och roller.
 • Kontraktens natur.
 • Principer för bygglagar, standardkontrakt och deras roller.
 • Formella och informella förutsättningar för social ordning.
 • Reglering och kvasi-reglering.
 • Transaktions- och relationskontrakt.
 • Transaktionskostnader.
 • Upphandlingsprinciper, inklusive tilldelningskriterier, riskallokering i kontrakt, offentlig upphandling, EU-direktiv, hållbarhet.
 • Partnerskap, partnerskap och samarbete: typer, system, andra ordningskontrakt, förtroende och kommunikation.

Organisation

Kursen innehåller följande inlärningsmoment:
 • föreläsningar, inklusive gästtalare från industrin och akademin
 • litteraturseminarier
 • workshops
 • en gruppuppgift
 • muntliga presentationer

Litteratur

En lärobok och cirka 10-15 huvudartiklar.
Material utdelat under föreläsningar.
Specifik litteratur för gruppuppgift

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig och muntlig presentation av gruppuppgift
 • Aktivt deltagande under seminarium och workshops kommer att påverka slutbetyget.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten