Kursplan för Logistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLogistics
 • KurskodTEK125
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 55147
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2022 fm J DIG
 • 08 Jun 2022 em J DIG
 • 15 Aug 2022 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Industriell ekonomi eller motsvarande.

Syfte

syfte är att dels ge en grundläggande förståelse för området logistik samt beskriva och ge förmåga att tillämpa ett antal logistiska verktyg, till exempel analysmetoder, och självständigt problematisera och analysera logistikproblem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

redogöra för logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar
redogöra för logistiksystemets processer, funktioner, flöden och aktörer
redogöra för det fysiska materialflödet, inkluderande lagring, materialhantering, transporter och förpackningar
redogöra för logistikens olika kostnaderna och kapitalbindning
tillämpa de vanligaste kostnads- kapitalbindningsrelaterade mätetalen
redogöra för logistiksystemets strukturer såsom produkterna, materialförsörjningsstrukturer, produktionsstrukturer och distributionsstrukturer
redogöra för styrning av logistiksystemet i materialanskaffningsprocessen, kundorderprocessen och prognosprocessen
redogöra för strukturen för material- och produktionsstyrning i ett tillverkande företag
redogöra för och tillämpa de grundläggande materialstyrningsmetoderna och partiformningsmetoderna
beskriva frikopplingsfunktionerna för olika lagertyper i materialflödet
tillämpa några vanliga logistikrelaterade analysmetoder såsom kartläggning av kapitalbindning, ABC-klassificering för differentiering av artiklar samt totalkostnadsanalys för ett logistiksystem
redogöra för olika transportplaneringsproblem och prissättning av transporter
redogöra för några logistikeffekter som uppträder i försörjningskedjor samt några koncept för att åstadkomma ökad samverkan i försörjningskedjor
redogöra för några viktiga informationssystem för logistik
redogöra för logistiksystemet ur ett miljöperspektiv

Innehåll

Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel planering, styrning, samordning och organisation av hela flödet från råvara till slutlig förbrukare och returflöden i motsatt riktning. Här ingår att anpassa och effektivisera materialförsörjningen, flödena genom produktionen samt distributionen, men också att ta ett helhetsperspektiv och effektivisera materialflödena mellan nätverk av företag. Kursens syfte är att dels ge en grundläggande förståelse för området logistik samt beskriva och ge förmåga att tillämpa ett antal logistiska verktyg, till exempel analysmetoder, och självständigt problematisera och analysera logistikproblem Kursen tar utgångspunkt i logistikens målsättningar och det fysiska materialflödet i ett logistiksystem. Fokus är på att förstå hur materialflödena kan struktureras och styras genom ett företags materialförsörjning, produktion, distribution och i kedjor av företag, samt på vad sätt orderprocesser och informationsflöden påverkar möjligheterna att skapa kundnytta med hjälp av kostnadseffektiva och resurssnåla materialflöden. Kursen diskuterar dels logistik i ett helhetsperspektiv, genom hela kedjan från ursprung till konsument, dels från ett industriperspektiv, där företagets olika processer och dess roll och betydelse i logistikarbetet belyses och dels från ett akademiskt perspektiv, genom att applicera olika vetenskapliga discipliner på logistikproblem.

Organisation

 • Undervisningstillfällen 
  •  Leds av personal från Teknikens ekonomi och organisation. Dessa tillfällen kommer att hantera kursmaterialet i stor grupp men utgår från att studenterna har läst före, dvs lärare kommer inte att läsa före (föreläsa) utan lärare kommer snarare att genom diskussioner, exempel mm guida studenterna vidare inom området Logistik
 • Seminarier
  • Ett antal seminarier är kopplade till kursen. Seminarierna kommer att genomföras i mindre grupper. Till varje seminarier ingår litteratur samt instuderingsfrågor. Även ett praktikfall är kopplat till seminarierna.
 • Räkneuppgifter
  • Ett antal räkneuppgifter finns kopplade till kursen. Dessa kommer att gås igenom vid undervisningstillfällen samt i filmat självstudiematerial.
 • Spel
  • För att ge en god förståelse för interaktionen och dynamiken i logistiksystem har ett speltillfälle lagts in. Spelet heter "The Beer Game" och handlar om styrning av en flödeskedja vid produktion och distribution av öl. Det är obligatorisk närvaro vid ett speltillfälle. 

Litteratur

- Jonsson, P. och Mattsson, S-A., Logistik - läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, Lund. 

- Material utdelat på hemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen

Obligatorisk moment, så som spel, seminarier, gästföreläsningar mm

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0106 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0106 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-03-03: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av vana
   [0106 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-06-30: Examinator Examinator ändrat från Gunnar Stefansson (gunste) till Ola Hultkrantz (olahul) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2021-04-27: Examinator Examinator ändrat från Per-Olof Arnäs (perarn) till Gunnar Stefansson (gunste) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0106 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-03-03: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av vana
   [0106 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination