Kursplan för Organisatoriskt beteende

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOrganizational behavior
 • KurskodTEK030
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07113
 • Max antal deltagare42
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter som går programmet Entrepreneurship and Business Design har företräde till 70 % av studieplatser beroende på programmets krav på studenterna, inkluderande en stark integration med laboratoriebaserad pedagogik.  Kvarvarande platser är öppna för andra behöriga sökande, det vill säga alla som är behöriga att ta valbara kurser på fjärdeårsnivå av Chalmers studier.

Syfte

Denna upplevelsebaserade kurs behandlar människors interagerande och samspelet mellan människor och olika organisatoriska system och strukturer och hur organisationer - individer, grupper - handlar och kommunicerar i olika kontext. Kursen syftar till att ge en förståelse för den grundläggande mänskliga dynamiken i organisationer och ge de deltagarna färdigheter i att bidra till gruppers och enheters utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

a. ha förmåga att förklara och använda ett urval av de viktigaste begreppen och teorierna (perception, motivation, och kommunikation) inom beteendevetenskaperna
b. förstå betydelsen av ledarskap i olika situationer
c. ha inblickar i chefsfärdigheter som relaterar till problem-definition, problemlösning och beslutsfattande i team
d. ha förmåga att använda kunskaperna i små gruppers dynamik för deltagande i team och för goda prestationer som medlem i ett team.
e. förstå grundläggande elementen i organisationsutformning, kultur och innovation från ett mänskligt perspektiv
f. kunna utvärdera och anpassa sitt eget beteende i olika situationer genom att utökad kunskap om sig själv och gruppdynamiska processer.
g. använda metoder och tekniker för att utveckla effektiviteten i grupper och organisatoriska enheter samt utveckla sina individuella färdigheter i relation till detta

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ämnen och frågor med sitt ursprung i samhällsvetenskaper såsom psykologi, sociologi, statsvetenskap, socialantropologi och som har betydelse för att förstå hur man leder organisationer och enheter. Kursen ger möjligheter att utforska hur interaktion mellan människor och de system man arbetar i kan leda till olika resultat och upplevelser. Analyser sker på individ- och gruppnivå avseende kommunikation, motivation, gruppdynamik, grupp prestationer, mellangruppsrelationer, arbetsutformning, kreativitet, innovationsprocesser, ledarskap, förändring och kultur.

Organisation

Utgångspunkten för kursen är att organisationer är öppna system och att lärande bäst sker genom flera olika pedagogiska angreppssätt och att studenterna aktivt engageras i undervisningen. I tillägg till teoretiska bidrag använder sig kursen av strukturerad upplevelsebaserad inlärning som övningar, fallstudier, rollspel och studentpresentationer i syfte att:
a) ge deltagarna möjligheter att uppleva de beteendevetenskapliga koncept som kursen behandlar och
b) tillhandahålla en inlärningssituation där studenterna kan diskutera och reflektera över upplevelserna på ett dynamiskt sätt.

Eftersom mycket av inlärningen och arbetet med att uppnå lärandemålen sker i klassrumsaktiviteter i teamen måste studenterna:
1) regelbundet närvara i undervisningen,
2) förbereda olika moment innan undervisningstillfällen,
3) aktivt delta i grupp och klassens diskussioner.

 
För att kunna uppnå kursens ambitioner sker undervisningen under sju heldagar. Betyg 5 är inte uppnåbart för studenter som är frånvarande mer än en halv dag från undervisningen.

Begränsning och viktig information! Beroende på den upplevelsebaserade inlärningsformen är kursen endast tillgänglig för max 42 studenter och de sju tillfällena med heldagsundervisning är obligatoriska!

Även om kursen i huvudsak ges för studenter i programmet Entrepreneurship and Business Design så finns platser för studenter med behörighet att delta i kurser på Chalmers fjärde år av studier. Väntelista finns tillgänglig hos utbildningssekreterare.

Litteratur

Kurslitteratur tas upp i kurs PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras såväl individuellt som i grupp.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.