Kursplan för Grundläggande programvaruutveckling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroductory software development
 • KurskodTDA548
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeInformationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2021 em J
 • 05 Jan 2022 fm J
 • 17 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Den här kursen är en introduktion till imperativ programmering och programvaruutveckling. Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i programmeringsmässig problemlösning med imperativa metoder, och ge en första inblick i programmerandet som hantverk.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten skall kunna slutföra programmeringsuppgifter på en grundläggande nivå. Detta betyder att studenten ska kunna förklara och använda sig av:

 • En modern utvecklingsmiljö (editor, kompilator, avlusare)
 • Data i form av primitiva och/eller referensvariabler/objekt.
 • Grundläggande algoritmer.
 • Funktionell nedbrytning och testning.
 • Referenser: Illustrera semantiken med principskisser över variabler, värden, referenser med objekt.
 • Typer: Primitiva typer och referenstyper (array-, klass-, och gränssnittstyper), implicita och explicita typomvandlingar, uppräkningstyper, omslagstyper och boxing, super- och subtyper
 • Standardbibliotek för klasser/objekt och samlingar för klasser/objekt.
 • Egna klasser/objekt och vid behov använda gränssnitts och/eller implementationsarv.
 • Polymorfism.
 • En objektorienterad modell av något problemområde.


Innehåll

I kursen används programspråket Java. Följande moment behandlas:

 • In- och utmatning till/från program m.h.a. strömmar. 
 • Literaler, typer, variabler, deklarationer, initiering, operatorer, uttryck och satser, typomvandlingar,  synlighetsområden
 • Styrande satser: if, while, for, break, switch.
 • En och tvådimensionella arrayer
 • Metoder, parametrar, returtyper, metodanrop, lokala variabler. Överlagrade (overloaded) och överskuggade (overridden) metoder.
 • Primitiva typer kontra referenstyper, värde och referenssemantik. Likhet
 • Klasser, objekt,  gränssnitt, konstruktorer, access.  Implementations och gränssnittsarv
 • Grafiska och händelsestyrda program (JavaFX)
 • Undantag och felhantering.
 • Översiktligt om filhantering.
 • Översiktligt om generiska klasser och metoder.
 • Textbehandling, strängar (String, StringBuilder, Character) 
 • Samlingar (Java Collections)
 • Instansvariabler/metoder, klassvariabler/metoder.

Organisation

Undervisningen ges i form av datorbaserade övningar och laborationer samt föreläsningar. Under övningar/laborationer finns möjligheter till hjälp.

Litteratur

Information om aktuell litteratur ges på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamina samt obligatoriska inlämningsuppgifter (laborationer).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-11-22: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2022-01-12 till 2022-01-05 av Niklas Broberg
   [2022-01-12 4,5 hp, 0216]