Kursplan för Interaction design methodology

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInteraction design methodology
 • KurskodTDA498
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23113
 • Max antal deltagare70 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Hemtentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0221 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig på kursen behöver studenten avklarat en
kandidatprojektkurs, exempelvis DATX02. Dessutom ska studenten ha
avklarat 7,5 hp inom människa-datorinteraktion, exempelvis TDA289 eller
DAT215.

Syfte

Kursen introducerar grundläggande designmetodik inom interaktionsdesign med fokus på designfrågor som rör estetik och användarupplevelser. Kursen består av flera mindre övningar, ett grupparbete och en individuell rapport. Teori varvas med praktik för att ge studenterna träning i att arbeta systematiskt med utformningen av IT system. Träning i specifika designmetoder ges genom övningar och grupparbetet medan metametoder såsom iterativ design är del av upplägget för grupparbetet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • beskriva faser av designprocessen
 • beskriva metoder för att arbeta med interaktionsdesign
 • beskriva likheter och skillnader i olika designmetoder
 • beskriva överväganden för att involvera användare i designprocessen
 • förklara skillnaden mellan metoder som används inom hantverk, traditionell design, och modern design

Färdigheter och förståelse

 • designa teknik med hänsyn till användare
 • ändra designmetoder för att passa användarens kontext och behov Identifiera användarnas behov och krav
 • utveckla och beskriva nya designmetoder
 • planera designprojekt med avseende på att utforma mål, krav, tillgängliga resurser och expertis
 • arbeta i interkulturella miljöer (avseende både skillnader i kultur och utbildningsbakgrund)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera design som tar hänsyn till användarnas behov
 • göra en välgrundat utvärdering av de etiska och samhälleliga konsekvenserna av en design
 • kritisera design och designprocesser med avseende på de metoder som används
 • identifiera etiska och sociala dilemman inom interaktionsdesigns för både forskning och praktik
 • reflektera över din egen designprocess objektivt
 • designa med hänsyn till estetiska frågor rörande interaktion

Innehåll

Kursens syfte introducerar grundläggande designmetodik inom interaktionsdesign.
Kursen består av flera mindre övningar, ett grupprojekt, och en individuell examination. Teori kombineras med praktik, för att ge studenterna träning i att arbeta systematiskt
med design av interaktiva system i heterogena grupper. Praktik inom specifika metoder ges genom övningar och grupprojektet, medan metametoder som tex iterativ design och användarcentrerad design är
aspekter av hemtentamen.

Organisation

Kursen är uppbyggd av en serie föreläsningar i kombination med övningar, gruppprojekt, och en individuell skriftlig hemtentamen

Litteratur

Kurslitteratur kommer att publiceras senast 8 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenten examineras genom projektarbete i grupp (3 hp) och en individuell skriftlig hemtentamen (4,5 hp). Hemtentamen omfattar skriftliga uppgifter relaterade till litteraturen och till projektet.

För att bli godkänd på kursen krävs att båda modulerna är godkända.
Betyget för hela kursen avgörs av hemtentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.