Kursplan för Avancerad biomedicinsk teknik

Kursplan fastställd 2022-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced topics in biomedical engineering
 • KurskodSSY267
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Elektroteknik, Medicinteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 10114
 • Max antal deltagare40
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syftar till att studenter skall inhämta kunskap inom ett ämne inom biomedicinsk teknik motsvarande avancerad nivå. De specifika ämnena kan variera från år till år.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva state of the art i ett ämnesområde inom biomedicinsk teknik som utvalts för studier
 • Visa djup kunskap i det ämne som utvalts för studier.
 • På ett effektivt sätt kunna läsa och utvärdera forskningsartiklar.
 • Kritiskt analysera innehållet i en forskningsartikel, utvärdera dess vikt, och relevans för forskningsområdet eller projektet.
 • Självständigt utföra en sammanfattning av forskningslitteratur inom ett ämne. Inom detta ämne ska studenten lära sig att hitta de mest relevanta artiklarna och analysera dessa.
 • Självständigt utföra en förstudie inom något forskningsområde, antingen som en litteraturstudie eller experimentellt. Självständigt analysera resultaten och utvärdera forskningsprojektets potential.
 • Om huvudämnet för masterstudierna är bioteknik ska man studera ämnet ur ett biologiskt och eller biotekniskt fokus, dvs kemin, strukturen eller funktionen hos celler, vävnader eller hela organismen.

Innehåll

Alla projekt innehåller följande moment:
 • Litteraturstudie
 • Projektarbete inom ett utvalt ämnesområde
 • Skriftlig rapport
 • Muntlig projektpresentation

Det specifika projektinnehållet och de olika ämnesområdena kan variera från år till år.

Organisation

De olika projekt och ämnesområden som ska studeras i kursen introduceras på föreläsning.
Varje student studerar ett ämnesområde. Målet är att lära och erhålla djup kunskap inom ämnet. Studierna organiseras som projektarbeten, och innefattar litteraturstudier. Man arbetar tillsammans med en handledare. Grupperna kan variera i storlek, med upp till 4 studenter. Varje projekt redovisas i en skriftlig rapport och med en muntlig presentation.

Litteratur

Kursmaterial kan variera för de olika ämnesområdena.
Relevant kursmaterial introduceras under första föreläsningen.

Det finns möjlighet att efter överenskommelse med examinator definiera och genomföra ett eget projekt. Lämplig handledare måste finnas tillgänglig, och vid egendefinierade projekt är det studentens ansvar att tillse att sådan finnes.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på den skriftliga rapporten och presentationen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.