Kursplan för Medicinsk elektronik

Kursplan fastställd 2021-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBiomedical instrumentation
 • KurskodSSY091
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 10117
 • Max antal deltagare64
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Medicin för tekniker måste tas under samma period.

Syfte

Denna kurs förmedlar baskunskaper i hur traditionella ingenjörsdiscipliner, sensorer, aktuatorer och komplexa system används för klinisk diagnostik och behandling, samt undersöker fysiologiska orsaker till sjukdomar.

Lärandemålen för denna kurs kan delvis tillämpas för andra områden där sensorer och aktuatorer kombineras för övervakning och kontroll av komplexa system, till exempel i fordonsindustrin.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva fysiologiska funktioner i människokroppen, från det molekylära ursprunget till hur och varför de mäts, liksom beskriva den molekylära uppkomsten av sjukdomsstadier; 
 • förklara hur sensorer och mätsystem kan användas för att monitorera fysiologiska funktioner i människokroppen, hur dessa data kan användas för att förbättra och bekräfta beslut av sjukvårdspersonal, samt i vissa tillämpningar analysera vad som begränsar systemens prestanda;
 • beskriva hur ett medicintekniskt system används i utvalda tillämpningar;
 • beskriva, simulera, konstruera och använda en biopotentialförstärkare för EKG, samt analysera resultatet;
 • estimera och beskriva säkerhetsaspekterna av medicintekniska system;
 • genom muntlig presentation och skriftlig rapport på engelska, beskriva och motivera medicintekniska system för tekniska såväl som icke-tekniska specialister;
 • söka och tillgodose sig information från relevanta vetenskapliga publikationer under arbete i projektgrupp; 
 • diskutera etiska aspekter av forskning och utveckling av utvalda medicintekniska system.

Innehåll

Kursen ger en överblick av det medicintekniska fältet från ett system-orienterat perspektiv, främst för klinisk diagnostik genom exempel från klinisk fysiologi (t.ex. EKG, EEG, EMG, respiratoriska systemet, blodtryck) och radiologi. Principer och tekniker som används i elektrofysiologiska mätsystem analyseras, designas och verifieras. De flesta elektroniska utrustningar för medicinskt användande innehåller sensorer, förstärkare, och instrument för lagring och presentation av signalen. Aspekter på dessa enheter och dess användande i diverse medicinska tillämpningar diskuteras. En laborationsdel av kursen innefattar design och verifiering av elektronik för elektrofysiologiska registreringar av hjärtat, d.v.s. en EKG-förstärkare. Ett antal state-of-the-art-applikationer diskuteras med inbjudna experter under seminarier. I många områden presenteras de senaste upptäckterna för kliniska rehabiliteringsmetoder och apparater.

Organisation

Kursen ges under två läsperioder. Den första perioden består av: föreläsningar, inlämningsuppgifter och ett laborationsmoment. Den andra perioden består av: föreläsningar (varav de flesta av inbjudna experter i sina områden), inlämningsuppgifter och ett projektarbete med valbart ämne.

Litteratur

Preliminär litteratur: J.G. Webster, A.J. Nimunkar, ed: Medical Instrumentation: Application and Design, 5th ed, 2020. Tortora & Derrickson, Introduction to the Human Body, Wiley & sons, 11th ed. 2020.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd (betyg 3) ska följande vara godkänt: inlämningsuppgifter, laborationsövning inklusive en skriftlig laborationsrapport; ett projektarbete inklusive skriftlig rapport och muntlig presentation; samt närvaro vid gästföreläsningar och obligatoriska workshops. För möjlighet till högre betyg krävs en skriftlig hemtentamen i slutet av kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.